България

Министерството на финансите преотвори емисия 3-годишни ДЦК

Министерството на финансите (МФ) преотвори емисия 3-годишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 15.04.2024 аукцион.

Емисията е деноминирана в лева, с падеж 17.04.2027 година и годишен лихвен купон от 3,00 %.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 300 млн. лв. на проведения на 27 май 2024 г. аукцион, с което достигна 500 млн. лв. номинална стойност. Среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,21 %.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 356,9 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,19. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 39 базисни точки. От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 81 %, следвани от застрахователните дружества – 9 %, пенсионните фондове с 3 %, договорни и гаранционни фондове – 5 %  и други инвеститори – 2 %.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest