Министерският съвет прие промени в Устройствения правилник на МОСВ

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

С промените се изменя организационната структура на Министерството с цел съответствие с нормативната уредба, пряко свързана с мрежовата и информационната сигурност и с цел прецизиране и подобряване на контролните правомощия на органите в системата на МОСВ.

С промяната част от функциите по осъществявания контрол върху дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) и Басейнови дирекции (БД) се обединяват в едно административното звено – дирекция „Национален координационен център“. В същото време Центърът събира и обработва информация от регионалните структури на МОСВ и други институции, свързана с компонентите на околната среда. Промените ще доведат до ефективност в работата на администрацията на МОСВ, свързана с контрола върху дейността на РИОСВ и БД и подобряване на организационното управление на дейността по информационно обслужване.

Pin It on Pinterest