Министерският съвет определи българския представител в инвестиционния комитет на Модернизационния фонд

Петя Ичева бе определена за представител на Република България в инвестиционния комитет на Модернизационния фонд.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, след като утвърди критериите за избора.

С промените в Закона за ограничаване на изменението на климата, приети на 20 март 2020 г., бе въведен нов модел за функциониране на Европейската схема за търговия с емисии. На 9 юли 2020 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикуван Регламентът за установяване на подробни правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с работата на Модернизационния фонд.

Фондът е предназначен за подкрепа на инвестициите за модернизиране на енергийните системи и повишаване на енергийната ефективност на определени държави членки в периода 2021 – 2030 г. Подкрепяните от фонда инвестиции следва да са в съответствие с целите, заложени в рамките на ЕС за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и с дългосрочните цели, формулирани в Парижкото споразумение.

Предвижда се най-малко 70% от финансовите средства от Модернизационния фонд да бъдат използвани за приоритетни проекти в следните основни области: производство и използване на електроенергия от ВЕИ; подобряване на енергийната ефективност; съхраняване на енергия; модернизиране на енергийните мрежи; подкрепа на справедливия преход в зависими от въглерода региони, така че да се подпомогнат пренасочването, преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците; инвестиции в енергийна ефективност в областта на транспорта, сградите, селското стопанство и отпадъците.

Инвестиционният комитет в рамките на Модернизационния фонд се състои от представители на всяка държава членка – бенефициер, по един представител на Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка, както и трима представители, избрани от останалите държави членки на ЕС за срок от пет години. Комитетът се председателства от представителя на Европейската комисия.

С днешното си решение Министерският съвет задължи министъра на енергетиката да уведоми Европейската комисия за направения избор.

Pin It on Pinterest