България

Министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов става член на Съвета на настоятелитена БАН

Министерският съвет прие решение за смяна на представителя на Министерство на иновациите и растежа в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките. Член на Съвета става министърът на иновациите и растежа доц. д-р Росен Карадимов.

Съветът на настоятелите е с четиригодишен мандат и се състои от 16 членове, двама от които са представители на правителството. Участват също представители на Националното сдружение на общините в България, на национално представителните работодателски организации, на Съвета на ректорите и други научни организации.

Съветът на настоятелите подпомага дейността на БАН при ефективното управление на финансовите средства и стратегическото развитие на научноизследователската дейност. Съветът предлага и мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания и иновации. Настоятелите съдействат също за създаване на иновационни центрове за производствена, внедрителска и други дейности, свързани с приложението на научните резултати.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest