Министър Стоилов се срещна със заместник-председателя на Българския културен клуб в Скопие

В рамките на седмичната приемна за граждани министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов се срещна със заместник-председателя на Българския културен клуб в Скопие Мирослав Резински и адвокат Игнат Стойчев по тяхна молба във връзка с въпроси по процедурата за придобиване на българско гражданство по произход. 

Те посочиха като проблем, че след влизане в сила на промените в Закона за българско гражданство (ЗБГ) на 16 март т.г., заварени случаи на лица подали молби за придобиване на българско гражданство по произход се третират по новия ред. 

С приетите промени в ЗБГ отпадна изискването кандидатите да представят удостоверение от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Те трябва да представят официални документи, издадени от български или чуждестранни органи, с които удостоверяват, че имат родствена връзка с поне едно лице, негов възходящ до трета степен включително.

На срещата бе изтъкнато, че в момента междуведомственият Съвет по гражданство към Министерството на правосъдието изиска допълнителни документи от кандидатите, подали заявления преди промяната в закона, с аргумент, че представеното пред ДАБЧ удостоверение за произход от сдружение на българи в чужбина не е достатъчно.

Поставен бе и въпросът за оптимизиране на процеса по електронна резервация за подаване на документи и провеждане на интервю от Дирекция „Българско гражданство“.

Министър Стоилов заяви, че настоящото ръководство на министерството е предприело редица действие за облекчаване на режима. Той припомни, че с приетата на 9 юли т.г. промяната в Наредбата №1 за прилагане на Глава 5-та от Закана за българско гражданство за кандидатите чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване на България, както и граждани на държава членка на ЕС, на държава страна по споразумението за европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария не се изисква предварителна резервация, а могат да дойдат и да подадат документите си на гише, без предварителна резервация. Това значително ускоряване процеса и към момента ежедневно документи подават над 60 заявителя.

Министър Стоилов пое ангажимент да анализира поставените на срещата въпроси, съвместно с ресорния заместник-министър и директора на дирекция „Българско гражданство“, така че  да се подобри процесът по придобиване на българско гражданство на основание произход.

Pin It on Pinterest