Министър Сачева: Професиите на бъдещето не са свързани само с технологиите, но и с хората

Средносрочните прогнози за развитие на пазара на труда показват, че през следващите две години се очаква нарастване на заетостта в образованието, преработващата промишленост, недвижимите имоти, строителството, хуманното здравеопазване“.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на форум за дигиталната и зелена трансформация на България, организиран от КНСБ. В тези сфери ще се търсят както нискоквалифицирани кадри, така и с висше образование. Данните сочат, че в отделните сектори очакваните тенденции са разнопосочни – прогнозираните спадове на търсенето на труд в определени сектори ще бъдат компенсирани с ръстове в други. „Професиите на бъдещето не са просто професиите, свързани с технологиите, но и тези, свързани с хора – в секторите образование, здравеопазване, култура, социална политика“, отбеляза министър Сачева. По думите й преминаването към кръгова икономика и зеленият преход ще доведат до промени във всички сфери на социално-икономическия живот. Ще възникнат нови работни места, ще настъпи промяна в съществуващите, а част от тях ще бъдат закрити.

Министър Сачева акцентира на предстоящия анализ на икономическите сектори, чиято цел е да се установят потребностите от дигитални компетенции за успешно изпълнение на професиите и длъжностите. Въз основа на тази информация ще се разработят профили за специфични дигитални компетенции по ключови длъжности. Изследването ще бъде финансирано със средства от Европейския социален фонд и ще се проведе с участието на социалните партньори. „Обученията на работната сила ще бъдат насочени основно в две посоки – осигуряване на базови преносими знания и умения за използване на ресурсите и опазване на околната среда и климата и осигуряване на специфични знания и умения, свързани с успешното упражняване на професии, нововъзникнали зелени работни места или трансформирани работни места“, каза министър Сачева.

Ще се преработят учебните програми за осигуряване на необходимите знания и умения за „зелена“ икономика. Сериозни инвестиции се предвиждат и за подготовка на учители и наставници за придобиване на съвременни познания за технологиите и процесите, опазващи ресурсите. Обсъжда се и създаването на виртуална платформа за обучение на възрастни в електронна среда, като целта е създаване на нови работни места. „Социалното включване е другото направление, освен пазара на труда, по което МТСП предлага реализация на мерки и реформи, водещи до дигитална трансформация“, посочи министър Сачева. Акцент тя постави върху изграждането и оборудването на нови социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания. Реформиране на 82 от съществуващите домове за стари хора е други приоритет на МТСП.

Pin It on Pinterest