Министър Гьоков: Чрез актуализацията на бюджета ще намерим решения на новите рискове

Всички партньори в управляващата коалиция ясно сме заявили какви са целите и необходимите действия за преодоляване на инфлацията и кризата от усложнената международна обстановка.

Общите решения ще дойдат с актуализацията на бюджета в средата на годината, чрез която ще отговорим на новите нужди, приоритети и рискове“. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков на конференция „Работеща България за бъдещето на труда“. Форумът се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Той посочи, че предстои осъвременяване на пенсиите и предприемането на мерки, които ще подобрят адекватността и устойчивостта на пенсионната система като цяло. На дневен ред е и обсъждането на възможностите за актуализиране на минималната работна заплата, както и подготовката на механизъм за определянето на нейния размер в бъдеще съобразно ръста на доходите и икономиката на страната.

Министър Гьоков подчерта, че в в изпълнение на Споразумението за съвместно управление на България правителството и в частност Министерството на труда и социалната политика са предприели редица мерки, които вече допринасят за ограничаване на явлението „работещи бедни“, намаляване на бедността и социалното изключване, както и за подобряване на условията на труд и баланса между професионалния и личния живот. „Ключов момент е обвързването на социалните помощи с линията на бедност. Това гарантира гъвкавост и адаптивност на системата за социална закрила към факторите, влияещи върху жизненото равнище и отразяващи адекватно социално икономическата обстановка“, каза министърът на труда и социалната политика.

В изказването си Георги Гьоков акцентира върху целите на България в Плана за действие по Европейският стълб на социалните права до 2030 г. В тях са заложени намаляване на хората в риск от бедност и социално изключване със 787 000 души, увеличаване на коефициента на заетост на населението от 20 до 64 години до 79% и повишаване на дела на възрастните, участвали в обучение през предходните 12 месеца до 35,4%.  По данни на Националния статистически институт с близо 130 000 са намалели българите под линията на бедност през 2021 г.

Pin It on Pinterest