Министър Димитров участва в откриване на нов тренировъчен полигон за реакция при наводнения в София

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров участва в откриване на нов тренировъчен полигон за реакция при наводнения в София.

Проектът е финансиран по Оперативна програма околна среда 2014-2020 г. Проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“. Общ бюджет на проекта – малко над 39 млн. лв. С изпълнението на проекта ще бъде постигнато намаляване на броят на районите със значителен потенциален риск от наводнения от 116 на 69. Жителите, които ще се ползват от мерки за защита от наводнения са 91 114.

„Радвам се да видя завършен този и всички останали обекти. Това ще помогне на хората да имат една натренираност, да имат едни навици. И ако някога им се случи да попаднат в критична ситуация да им помогне по-лесно да я преодолеят и да се справят с нея“, заяви министър Димитров.

 „Ние като деца ходехме под президентството, отдолу имаше учебен център на гражданска отбрана и ни обучаваха за сигнали при въздушна опасност, язовир като прелее какво се прави“, разказа министърът и посочи, че на новия тренировъчен полигон хиляди офицери, сержанти курсанти ще се обучат и да придобият навици да спасяват и помагат. По думите на министъра съоръжението отсега нататък ще бъде полезно и няколко човешки живота да спаси, ще бъде достатъчно.

Министър Димитров изтъкна, че Пожарната е и продължава да бъде един постоянно действащ орган в България за каквото и да било. „Има пожар – те са там, има наводнение- те са там, язовир прелива – те са там“.

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на населението на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи, чрез създаване и развитие на инфраструктира и методологическа рамка за подготовка на населението за защита и справяне с последствията при възникването на наводнения. Ще бъдат ремонтирани и оборудвани 6 регионални обучителни центрове с учебни полигони. В 6-те региона на планиране, които ще бъдат оборудвани за теоретични, практически и симулационни обучения за действия при наводнения и последващи кризи. Северозападен район – Враца, за Северен централен район – с. Гергини, за Североизточен район –  Шумен, за Югоизточен район –  Бургас, за Южен централен район – с. Бошуля, за Югозападен район –  София. Предвидено е изграждане на преподавателски състав, обучение на ученици, на възрастни хора, за доброволци, за НПО и бизнес организации и медии.

Pin It on Pinterest