МФ пусна в обращение нова емисия 10,5-годишни ДЦК при 0,14 % среднопретеглена годишна доходност

На 15 февруари 2021 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.08.2031 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,14 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 555,65 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,85. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 60 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 66,7 %, следвани от застрахователните дружества с 20,7 %, пенсионни и гаранционни фондове – 6,7 %, договорни фондове – 2,6 % и други инвеститори – 3,3 %.

Pin It on Pinterest