МФ преотвори емисия 5-годишни ДЦК при -0,02 % среднопретеглена доходност

На 11 октомври 2021 г. Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24.02.2026 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,02 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 616,60 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,23. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 57 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 93,8 %, следвани застрахователните дружества – 2,2 %, пенсионни фондове с 1,6 % и други инвеститори – 2,4 %.

Pin It on Pinterest