МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 495,7 млн. лв. към февруари 2020 г.

На база на предварителни данни и оценки към февруари 2020 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1 495,7 млн. лв. (1,2 % от прогнозния БВП).

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 7 497,4 млн. лв. (16,0 % от годишния разчет). Спрямо февруари 2019 г. приходите по КФП нарастват с 277,8 млн. лв., като ръст се отчита основно при данъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2020 г. са в размер на 6 001,7 млн. лв., което е 12,8 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към февруари 2019 г. бяха в размер на 5 706,2 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), по-високи капиталови разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 29.02.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 305,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към февруари 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец март 2020 година.

Pin It on Pinterest