МФ не одобри постъпилите поръчки на аукциона за продажба на 10,5-годишни ДЦК

На 8 март 2021 г. Министерството на финансите проведе аукцион за продажба на 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) в обем от 200 млн. лв., с падеж 17.08.2031 година.

Участниците на пазара подадоха поръчки със съвкупна номинална стойност от 353,55 млн. лв., като постигнатият коефициент на покритие е 1,77.

Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска и наличния фискален резерв, както и целта за финансиране при оптимална възможна цена.

Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състояние, така и необходимостта от дългово финансиране.

Pin It on Pinterest