МЕ ще бъде отговорна структура за подбор на проекти за дейности по Модернизационния фонд

Министерството на енергетиката е определено за отговорна структура в Република България за подбор на проекти за дейности от Модернизационния фонд по чл. 57а от Закона за ограничаване изменението на климата.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Министерството на енергетиката ще отговаря и за организиране изпълнението на препоръките на Инвестиционния комитет на Модернизационния фонд в съответствие с политиките в областта на климата и енергетиката. Ведомството е определено и за контактна точка с Инвестиционния комитет на Модернизационния фонд, Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия.

С днешното си решение Министерският съвет възложи на министъра на енергетиката да определи представител на България в Инвестиционния комитет, както и да уведоми Европейската комисия за решението.

България е държава-членка бенефициер по Модернизационния фонд, създаден съгласно регламентите на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Той е предназначен за подкрепа на инвестициите за модернизиране на енергийните системи и повишаване на енергийната ефективност за периода 2021 – 2030 г. Бюджетът на фонда включва приходи, равняващи се на 2% от общото количество квоти за емисии на парникови газове, продавани на търг, от които ще се ползват 10 държави-членки бенефициери, в т.ч. и България. Държавите-членки бенефициери отговарят за функционирането на Модернизационния фонд, а Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ – за управлението на приходите. Банката предоставя приходите от продажба на квоти на държавите-членки след решение на Комисията.

Pin It on Pinterest