България

Кръгла маса „Живот под водата“ по изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН се проведе в МОСВ

Устойчивото развитие на Черноморския регион и поддържането и опазването на черноморската екосистема е сред водещите приоритети на държавната политика.

Мерките в подкрепа на тази политика имат за цел да осигурят устойчиво използване на морето и морските ресурси, така че да имаме здравословна среда за икономическо развитие и растеж на Черноморския регион“. Това заяви заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева при откриването на кръгла маса „Живот под водата“, която се проведе в МОСВ.

Събитието се организира в рамките на подготовката на Втори доброволен национален преглед за изпълнението в България на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) по Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на ООН. Подготовката започна през март 2024 г., а резултатите ще бъдат представени на Политическия форум на високо ниво на ООН през юли 2025 г.

На кръглата маса беше направен преглед за изпълнението на Цел 14 „Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“ и бяха обсъдени бъдещи действия и решения за преодоляване на предизвикателствата по тази цел.

Участие взеха представители на МОСВ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Министерството на транспорта и съобщенията, Института по океанология, Министерския съвет, Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Варна, РИОСВ – Бургас и Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

В Първия доброволен преглед по цел 14, представен от страната ни през 2020 г.,  бяха идентифицирани две основни предизвикателства за България, а именно замърсяването на Черно море и презастрояването на бреговата ивица.

Презентация за напредъка на страната ни в преодоляването на тези предизвикателства  направи Силвия Рангелова, директор на дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международното сътрудничество“ в МОСВ. Тя представи законодателната и стратегическата рамка за приоритетни действия, реализираните проекти и предприетите мерки за постигане на целта.

Участниците в кръглата маса се обединиха около разбирането, че процесът на подготовка на доброволния национален преглед следва да бъде максимално приобщаващ за цялото общество и държавното управление, мобилизирайки по този начин ресурс и енергия за постигане на целите за устойчиво развитие в България в съответствие с водещия принцип „Никой да не бъде изоставен“.

Доброволните национални прегледи насърчават споделянето на добри практики, политическия диалог, мобилизирането на ресурси и интегрирането на ЦУР в националните политики за развитие, като по този начин допринасят за постигането на целите до 2030 г. Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. „Да преобразим света“, приета през септември 2015 г.  от Общото събрание на ООН, обхваща 17 Цели за устойчиво развитие и 169 подцели към тях.  МОСВ е водеща институция за България по изпълнението на цел 13 „Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици“ и цел 14 „Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest