Концесионният договор за добив на строителни материали от находище „Столюва чукара” се прекратява

Концесионният договор за добив на строителни материали (доломити) от находище „Столюва чукара” ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на основни парични и непарични договорни задължения от концесионера.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Концесионерът не е заплащал концесионно възнаграждение, не е предоставял годишни работни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства от находището, не е предоставил план за управление на минните отпадъци, не е предоставял отчети за изпълнението на договора и извършените инвестиции, не е заплатил лихви, дължими за неизпълнение на задължението за концесионно плащане, както и неустойки, дължими за неизпълнение на непарични договорни задължения.

Находище „Столюва чукара“ се намира на територията на община Панагюрище, област Пазарджик. Концесионният договор за него е сключен на 4 декември 2008 г. с „Врис“ ООД, гр. Пазарджик. През 2009 г. с Решение № 159 на Министерския съвет и подписано въз основа на него допълнително споразумение към договора, правата и задълженията по концесията са прехвърлени изцяло на „Перун 2008″ ООД, гр. Пазарджик.

Pin It on Pinterest