Изменят се максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на ДА „Електронно управление“

Министерският съвет прие постановление за извършване на промени на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по отношение на Държавна агенция „Електронно управление“.

Приемането на постановлението на Министерския съвет бе породено от усложнената обстановка от разрастващата се зараза от COVID-19 на територията на Република България, и свързаните с това ограничения в работния процес в държавната администрация.

Наложително е да се осигури възможност държавните институции да упражняват правомощията си в условията на отдалечен достъп, както и за използване на електронни административни услуги, като средство за предотвратяване на струпване на хора на едно място. От особено значение и за двете направления, както и за изпълнение на стартиралото изпълнение на поетите ангажименти по развитие на електронното управление, е възможността за поемане на финансови ангажименти за бъдещ период от време, което ще гарантира и стабилността на системите и инфраструктурата на ДАЕУ. Направленията, на които се набляга са гарантирането на работоспособността на центровете за данни и поддръжката и експлоатацията на Съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП) за нуждите на националната сигурност, за които ДАЕУ отговаря.

За осъществяване на тези дейности е необходимо закупуване на комуникационно оборудване и осигуряване на адекватна и навременна поддръжка на центровете, което налага в спешен порядък финализиране на вече започнали обществени поръчки, както и сключване на нови договори до края на 2020 година.

Pin It on Pinterest