Изменя се Устройственият правилник на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването.

Промените касаят дирекции „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“, „Лекарствена политика“, „Здравен контрол“ и „Обществени поръчки“ от специализираната администрация на министерството, а също и дирекция „Стопански дейности“ от общата администрация. Създава се нова специализирана дирекция „Защита правата на пациентите“ в отговор на обществената потребност от повишаване ефективността на усилията на Министерството на здравеопазването за защита правата на пациента.

В резултат от приемането на постановлението ще се оптимизира структурата на Министерството на здравеопазването, ще се повиши ефективността на дейността на ведомството в приоритетни области, ще се отдаде приоритет на дейностите по защита правата на пациента и ще се преодолеят рискове от дублиране на функции.

Pin It on Pinterest