България

Изменя се Устройственият правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ).

С Постановлението се прецизират някои от функциите на дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ към ДА ДРВВЗ.

С Постановлението се предвижда оптимизация на числеността на персонала в ДА ДРВВЗ чрез съкращаване на незаети щатни бройки (около 9 % от щатните бройки на Агенцията), което от своя страна ще осигури оптимизация на бюджетните средства за заплати с цел привличане и задържане в Агенцията на специалисти, утвърдени в съответните области на професионална квалификация. Извършена е компенсирана промяна по реда на § 16, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията, водеща до преминаване на щатни бройки от ДА ДРВВЗ към администрациите на Министерството на културата и второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest