Изменя се споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

Министерският съвет одобри проект на Протокол за изменение на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства, подписано на 13 септември 2018 г. във Виена, като основа за водене на преговори.

Проектът на протокол има за цел да измени Споразумението, страни по което са Австрия, България, Унгария, Румъния, Република Северна Македония, Сърбия, Албания, Черна гора и Молдова. Измененията в Споразумението са необходими с оглед на започнатите през октомври 2019 г. от Европейската комисия наказателни процедури срещу Австрия, България, Унгария и Румъния. Според ЕК с подписването на Споразумението тези четири държави-членки на ЕС са навлезли в компетентността на ЕС и с това са нарушили разпоредби от учредителните договори. Също така, ЕК счита, че в подписаното Споразумение се съдържат разпоредби, които засягат нейното изключително правомощие да приема решения дали дадена трета за ЕС държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни.

С проекта на протокол се адресират съображенията на Европейската комисия, дали повод за наказателните процедури срещу посочените държави.

Pin It on Pinterest