Изменя се правителственото постановление за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи

Правителството измени свое Постановление № 73 от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи.

С промяната се регламентира определянето на директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ за второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на вътрешните работи във връзка със структурна промяна в министерството, произтичаща от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР) (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.).

С § 4 и § 5 от ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.) се създава нова структура на МВР – Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, която съгласно § 83 и § 84 от този закон е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на Специализирания отряд за борба с тероризма и на Главна дирекция „Национална полиция“, свързани с дейността на или ползвани от дирекция „Жандармерия“, както и на служебните и трудовите правоотношения на техните служители. Параграфи 4 и 5 от ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.) влизат в сила от 1 октомври 2020 г.

Pin It on Pinterest