Изменя се правителственото постановление за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в МО

Министерският съвет прие промени в ПМС № 175 от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната.

С предложения проект на акт министърът на отбраната като първостепенен разпоредител с бюджет ще упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на новосформираните структури – Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, както и ефективното и ефикасно използване на ограничените ресурси за отбрана.

Pin It on Pinterest