Изменя се Правилникът за устройството и дейността на служба „Военна информация“

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.

Създава се възможност за определяне на основната месечна заплата на директора на служба „Военна информация“, в случая когато същият е цивилен служител, а именно от министъра на отбраната, като размерът й не може да е по-малък от основното месечно възнаграждение на директор, който е военнослужещ.

Конкретизира се начинът за определяне на основната месечна заплата на заместник-директора цивилен служител по начин, аналогичен с определяне на основната заплата на директора на Службата цивилен служител.

Извършени са и други промени с цел оптимизиране на процесите по ежедневно администриране на дейността и прецизиране на разпоредби във връзка с установени непълноти и неточности и синхронизиране на отделни текстове в съответствие с други нормативни актове.

Промяната в Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване е свързана със създаването на длъжност „директор на служба „Военна информация“ за цивилен служител, назначен с указ на президента на Република България.

Pin It on Pinterest