Изменя се правилникът за устройството и дейността на съвета за намаляване на риска от бедствия към МС

Правителството прие изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия.

Промените в акта са съобразени с ангажиментите на страната ни като държава членка да предоставя на Европейската комисия обобщена информация за съответните елементи от оценките на риска и оценката на способността за управление на риска, съгласно член 6, параграф 1, буква „г“ от Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза. Като орган за предоставяне на информацията е определен Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет. В Постановлението е извършена и промяна на името на досегашния Секретариат на Международната стратегия за намаляване на бедствията на Организацията на обединените нации в Служба на Организацията на обединените нации за намаляване на риска от бедствия.

Pin It on Pinterest