Изменя се Правилникът за устройството и дейността на Антидопинговия център

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център.

Промените са съобразени с последните изменения в Закона за физическото възпитание и спорта, обн., ДВ, бр. 96 от 2020 г. и новата Наредба за антидопинговата дейност, която влиза в сила на 1 януари 2021 г.

Статутът на Антидопинговия център е съобразен с изменението на чл. 91, ал. 1 от ЗФВС, а именно: „Центърът е национална антидопингова организация – специализиран орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу употребата, разпространението и допускането на употреба на допинг в спорта. Той е независим в оперативните си решения и действия.“

Отразено е изменението в допълнителните разпоредби на ЗФВС, а именно – замяната на „Списъка на забранените субстанции и методи“ със „Забранителен списък“. Допълнени са функциите на Антидопинговия център – създаване и управление на Регистър за отборните местонахождения и Вторичен регистър на спортистите за тестване. Прецизирана е дейността на Направление „Антидопингови програми“ в Антидопинговия център, като за целта е предвидено изменение на чл. 15 и чл. 16 от ПУДАЦ.

Останалата част от предложените изменения в §§2, 3, 6, 7 и 12 от проекта на ПМС са свързани с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г. Параграф 11, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. предвижда, че „Считано от 1 януари 2021 г. функциите, дейността, активите, пасивите, архивът, както и всички права и задължения на Антидопинговия център към министъра на младежта и спорта, свързани с Лабораторията за допингов контрол, преминават към Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Pin It on Pinterest