Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

Целта е намаляване на административната тежест за физическите и/или юридическите лица, които провеждат процедури за промяна на предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди, за включване на земеделска земя в границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии.

Pin It on Pinterest