Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за НСО

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана, приет с ПМС № 131 от 2016 г.

Целта е промяна на организационната структура на НСО като в резултат ще се постигне нейното оптимизиране и намаляване на броя на основните структурни звена.

Законосъобразното и целесъобразното оптимизиране на структурата на НСО, като по-доброто структуриране, йерархична подреденост и сходна работа в новите структурни звена ще доведе до по-добро взаимодействие, засилена екипност и по-добри резултати. Ще се намали количеството и броят на ръководните длъжности, така че да се обезпечи и по-добрата координираност при изпълнение на задачите.

Pin It on Pinterest