България

Изменя се постановлението създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Министерският съвет прие Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 101 на Министерския съвет от 14 юли 2023 г. за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество.

С чл. 7, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) като орган за превенция и противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси е определена Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Съгласно § 6, ал. 1 и § 7, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПК Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се преименува на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), като до избирането на нови членове на Комисията за противодействие на корупцията досегашният изпълняващ длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество изпълнява функциите на председател на Комисията за противодействие на корупцията по чл. 14, ал. 1 от ЗПК. С цел привеждане състава на Съвета в съответствие със ЗПК и със Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество, е необходимо като членове на Съвета да се включат председателите на КПК и на КОНПИ. Тъй като процедура по § 7, ал. 1 от ПЗР на ЗПК за избор на състав на КПК не е проведена, е необходимо да се създаде преходна разпоредба, с която да се уточни, че председателят на КПК е член на Съвета след изпълнение на § 7, ал. 1 от ПЗР на ЗПК и встъпване в длъжност на първия ротационен председател.

С Указ № 119 от 22 април 2024 г. на президента на Република България служебният министър-председател е назначен и за служебен министър на външните работи. В тази връзка ПМС № 101/2023 г. следва да бъде приведено в съответствие с актуалната структура на Министерския съвет.

Приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 101 на Министерския съвет от 14 юли 2023 г. осигурява възможността Съветът за координация и сътрудничество да изпълнява нормативно определените си функции, за които е създаден, както и условия за законосъобразното провеждане на неговите заседания.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest