Изменя се ПМС № 18/2003г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

С приемането на Постановлението се променя разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, като се предвижда до края на първия месец след всяко шестмесечие членовете на Съвета АФКОС да предоставят писмено информация на дирекция АФКОС за приетите законодателни, административни, организационни и оперативни мерки и дейности за борба с нередностите и измамите, засягащи бюджета на Европейския съюз и националния бюджет.

Направените промени са във връзка с Решение № 833 от 12 ноември 2020 г. От Министерския съвет на Република България, с което е приета Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 година (Националната стратегия). За изпълнение на заложените в Националната стратегия стратегически и оперативни цели се изготвя План за действие към Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., (План за действие) който събира на едно място целите, дейностите, отговорните институции, сроковете/и индикатори.

В съответствие с действащата в момента нормативна уредба, напредъка в изпълнението на Плана за действие се отчита от отговорните институции на тримесечие. В т. 6.2. „План за действие“ от Националната стратегия, с цел намаляване на административната тежест, е препоръчано преминаването от тримесечно към шестмесечно наблюдение на изпълнението на Плана, респ.
отчитането, а именно: срокът на Плана за действие да е за 1 година, а периодът за отчитане на изпълнението на Плана – 6 месеца.

Pin It on Pinterest