България

Изменя се Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 2012 г.

Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (Наредбата), когато кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината или до юридическото лице за членство в доброволно формирование, прилагат и свидетелство за съдимост. В случаите, когато кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината, това изискване противоречи на приетите на 19.09.2023 r. изменения и допълнения на Закона за електронното управление (ЗЕУ), тъй като с новата алинея 6 на чл. 4 от ЗЕУ се въвежда изрична забрана подзаконов акт да изисква гражданите и бизнеса да предоставят удостоверителни документи за доказване пред административен орган на факти и обстоятелства, които са налични в регистри.

Изменението и допълнението на Наредбата цели да се синхронизира нормативният акт в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от ЗЕУ. Направената промяна в нормативния акт регламентира, че когато кандидатът за доброволец е български гражданин и подава заявление до кмета на общината за членство в доброволно формирование, то съответната общинска администрация извършва служебна проверка за съдимостта на лицето. Така с предлаганото изменение на чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредбата отпада изискването за прилагане на свидетелство за съдимост, когато кандидатите за доброволци са български граждани и подават заявление до кмета на община за членство в доброволно формирование. Наред с това се прави и допълнение, с което се регламентира начинът на удостоверяването на съдимостта за чуждестранни граждани, а именно с нова алинея към чл. 8 се предвижда за чуждестранните граждани да прилагат аналогичен на свидетелство за съдимост документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

В чл. 8 се предвижда създаване на ал. 5 за отпадане на изискването, предвидено в чл. 8 ал. 2, т. 5 от Наредбата, кандидатите за доброволци да предоставят копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност. Отпадането на това изискване се предвижда за документи за образователно квалификационна степен на висшето образование, придобита след 1 януари 2012 г. за документ за завършено основно образование, средно и/или степен на професионална квалификация, издадено след 1 януари 2007 г., за свидетелство за основно образование, издадено след 1 юни 2009 г. и свидетелства за професионална ·квалификация и удостоверенията за професионално обучение издадени след 01.08.2016 г,. предвид факта, че данните са налични в публични регистри и могат да бъдат проверени по служебен път.

Приемането на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата няма да доведе до създаване на нови структури и/или поемане и изпълнение на нови функции в публичната сфера. За прилагането на предложения проект на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания от държавния бюджет, поради което към настоящият доклад не са приложени финансови разчети. На общините е предоставен електронен достъп до Портала за служебен достъп – ЦАИС ,,Съдебен статус“ към Министерство на правосъдието. Съобразно разпоредба на чл. 356, ал. 8 от Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (Обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г., изм. и доп. бр. 70 от 2022 г.) за издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост не се дължи държавна такса.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest