Изменя се наредбата за организацията на контрола в българските пристанища, обслужващи кораби от международно плаване

Правителството прие изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване.

С промените се въвежда изменение за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на България, съгласно приложимото законодателство на Европейския съюз.

Също така се въвеждат изискванията на чл. 6 Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за отмяна на Директива 2000/59/ЕО на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, и изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки.

Pin It on Pinterest