Изказване на Управляващия директор на МВФ на сесията на високо равнище на форума за адаптиране към изменението на климата

Ваши Превъзходителства, 

Срещаме се в специален момент. 

Сега, когато усилията ни са насочени към преодоляване на пандемията от COVID-19 и породената от нея икономическа криза, наш дълг е да се изправим срещу още по-голямата заплаха – тази на променящия се климат.

Изменението е климата е фундаментален риск за икономическата и финансова стабилност. Същевременно обаче той създава и възможност за възобновяване на растежа и създаване на нови, зелени работни места. Изследванията ни сочат, че съчетаването на стабилно нарастващи цени на въглеродните емисии с целенасочено изграждане на зелена инфраструктура може да повиши световния БВП с 0.7 процента през следващите 15 години, създавайки милиони работни места. Това е причината, поради която в МВФ приемаме с отворени обятия идеята за преход към нова икономика за климата — нисковъглеродна и устойчива спрямо изменението му, допринасяща за справяне с пораждащите причини за изменението на климата и подкрепяща усилията ни да се адаптираме към последствията от него. 

Това означава действия в четири ключови области:

  1. Първо, интегриране на климата в годишните ни икономически оценки на отделните държави в рамките на консултациите по член IV. В държавите, изложени на висок риск, поставяме акцент върху адаптацията. Също, като елемент от оценките ни на големите емитери, изготвяме и анализи на мерките за смекчаване на въздействието, включително и на ценообразуването на въглеродните емисии.  
  1. Второ, включване на рискове за финансовата стабилност, породени от промените в климата, в надзора на финансовия сектор, който осъществяваме посредством стандартизирано оповестяване на тези рискове и по-надеждни стрес тестове и оценки на надзорните рамки. 
  1. Трето, по-широко застъпване на въпроса с климатичните промени, като компонент от развитието на капацитет, за да подпомогнем министерствата на финансите и централните банки с необходимите умения за отчитане на съображенията, свързани с изменението на климата.
  1. Четвърто, интегриране на показателите за изменение на климата в макроикономическите данни. Тази година ще създадем Индикативна таблица за изменението на климата с показатели за проследяване на икономическото му въздействие и въздействието на мерките за смекчаване на последиците от него. 

Устойчивостта спрямо изменението на климата е критично важен приоритет.  

Ето защо тази година, а и занапред, тя ще бъде в центъра на всичко, което правим.

Pin It on Pinterest