Инвеститорът на МВЕЦ „Баба Цвета“ запозна министър Комитова със затруднения при завършването на обекта

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова прие на разговор по негова молба инвеститора на МВЕЦ „Баба Цвета“ Георги Фарфаров.

По време на срещата Фарфаров сподели за затруднения при реализацията на обекта и изложи пред министър Комитова хронологията на казуса. Съоръжението, част от което вече е изградено, се намира в местността Баба Цвета, на реките Еловица и Стружка в района между с. Градево и град Симитли. Работата по подготовката на проекта започва през 2015 г. Две години по-късно инвеститорът получава разрешение за строеж и започва изграждането на сградоцентралата. С второ разрешение за строеж от 2018 г. е позволено изграждането на напорен тръбопровод, присъединяване към електрическата мрежа и водохващане от двете прилежащи реки. По-късно второто разрешение за строеж е било отменено от РДНСК в частта на водохващанията поради липса на отстъпено право на строеж за изграждане на съоръженията в речните корита. Заповедта е потвърдена от окончателно решение на ВАС.

От представените документи става ясно, че строителството безпричинно е било разделено на отделни обекти, всеки от които със самостоятелно разрешение за строеж, но не могат да се ползват самостоятелно. Някои от тези обекти са били въведени в експлоатация, въпреки че на практика е невъзможна тяхната самостоятелна употреба. Бъдещият МВЕЦ „Баба Цвета“ не може да функционира без водохващането, което е основополагащо за реализация на инвестиционното намерение. Така основният и нерешен до момента проблем се оказва отстъпването на право на строеж за съоръженията в речните корита. Въпреки многократните срещи с отговорните ведомства, до момента не е намерено решение на случая.

Министър арх. Виолета Комитова се ангажира да се запознае подробно с казуса, както и да се проучат възможните варианти за неговото разрешаване.

Pin It on Pinterest