Информация за сключени договори за СМР и строителен надзор по инфраструктурни проекти по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Информация за сключени договори за СМР и строителен надзор по инфраструктурни проекти по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Информация за сключени договори за СМР и строителен надзор по инфраструктурни проекти по приоритетна ос 2 „Отпадъци“на ОПОС 2014-2020 г.
Таблица 1: Бенефициенти – общини
№ проектБенефициентВид договорДоговорИзпълнител
1BG16M1OP002-2.002-0017Община БлагоевградОбщо за община Благоевград
BG16M1OP002-2.002-0017Община БлагоевградДоговор за СМР№ 98-00-321/20.12.2018 г.
Инженеринг на основна инфраструктура, СМР на основната инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и въвеждане в експлоатация
ДЗЗД БАЛКАНИКА ГРИЙН САУТ УЕСТ ПРОДЖЕКТ
BG16M1OP002-2.002-0017Община БлагоевградДоговор за стр.надзор№ 98-00-288/14.11.2018 г.
Упражняване на строителен надзор и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти
БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТ 2016″ ЕООД
2BG16M1OP002-2.002-0016Община БотевградN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
3BG16M1OP002-2.002-0003Община ВелинградОбщо за община Велинград
BG16M1OP002-2.002-0003Община ВелинградДоговор за СМР№ 1426/27.12.2019 г.
Инженеринг на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството
„Балканика Технолъджи“ ДЗЗД
BG16M1OP002-2.002-0003Община ВелинградДоговор за стр.надзор№ 302/20.03.2019 г.
Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестицонни проекти и осъществяване на строителен надзор
„Б.И.С.- Инженеринг“ ЕООД
4BG16M1OP002-2.002-0012Община Горна МалинаN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
5BG16M1OP002-2.002-0010Община Гоце ДелчевОбща за община Гоце Делчев
BG16M1OP002-2.002-0010Община Гоце ДелчевДоговор за СМР№ 32/15.04.2019 г.
Изпълнение на инженеринг по проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“
ДЗЗД „ЗА ПО-ЧИСТ ПИРИН 2018-2020“
BG16M1OP002-2.002-0010Община Гоце ДелчевДоговор за стр.надзор№ 85/07.08.2019 г.
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняването на стоителен надзор като Консултант по смисъла на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото приложение
И КЮ И КОНТРОЛ ООД
6BG16M1OP002-2.002-0001Община ДоспатОбщо за община Доспат
BG16M1OP002-2.002-0001Община ДоспатДоговор за СМР№ 31/12.04.2019 г.
Строително-монтажни работи за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци
„БКБ-Доспат“ДЗЗД
BG16M1OP002-2.002-0001Община ДоспатДоговор за стр.надзор29/21.03.2019 г.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. довеждаща инфраструктура, обслужваща нуждите на общините от РСУО Доспат и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта
ДЗЗД „ДОСПАТ 2018“
7BG16M1OP002-2.002-0008Община ДупницаОбщо за община Дупница
BG16M1OP002-2.002-0008Община ДупницаДоговор за СМР№ РД 09-142/25.09.2020 г.
Проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
ДЗЗД“ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ДУПНИЦА 2019″
BG16M1OP002-2.002-0008Община ДупницаДоговор за стр.надзор№ РД09-521/31.10.2019 г.
Изготвяне на оценка на съответствието и строителен надзор
„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД
8BG16M1OP002-2.002-0009Община КостинбродОбщо за община Костинброд
BG16M1OP002-2.002-0009Община Костинброд – възложител община СвогеДоговор за СМР№ 232/10.06.2020 г.
Инженеринг на обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге“, вкл. съпътстващата инфраструктура
ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – СВОГЕ“
BG16M1OP002-2.002-0009Община Костинброд – възложител община КостинбродДоговор за стр.надзор№ 80/16.06.2020 г.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта
„ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ДЗЗД
BG16M1OP002-2.002-0009Община Костинброд – възложител община СливницаДоговор за стр.надзор№ 55/02.07.2020 г.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Сливница и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта
„ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ДЗЗД
BG16M1OP002-2.002-0009Община Костинброд – възложител община СвогеДоговор за стр.надзор№ 239/17.06.2020 г.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта
„ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ДЗЗД
9BG16M1OP002-2.002-0002Община КюстендилОбщо за община Кюстендил
BG16M1OP002-2.002-0002Община КюстендилДоговор за СМР№ Д-00-577/28.08.2020 г.
Инженеринг на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване
„ЕВРОРЕЦИКЛИРАНЕ – КЮСТЕНДИЛ“ ДЗЗД
BG16M1OP002-2.002-0002Община КюстендилДоговор за стр.надзор№ Д-00-511/03.08.2020 г.
Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и извършване на строителен надзор по време на строителството
ДЗЗД „Консултанти 2018“
10BG16M1OP002-2.002-0015Община МаданОбщо за община Мадан
BG16M1OP002-2.002-0015Община МаданДоговор за СМР№ 18-У-090/20.12.2018 г.
Инженеринг на компостираща инсталация
ДЗЗД „БИЛД КОМПОСТ“
BG16M1OP002-2.002-0015Община МаданДоговор за СМР№ 18-У-082/15.11.2018 г.
Инженеринг на сепарираща инсталация
ВЕРА СТРОЙ ЕООД
BG16M1OP002-2.002-0015Община МаданДоговор за стр.надзор№ 18-У-075/24.10.2018 г.
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци
НГК КОНТРОЛ ДЗЗД
11BG16M1OP002-2.002-0011Община ОряховоОбщо за община Оряхово
BG16M1OP002-2.002-0011Община Оряхово – възложител община ОряховоДоговор за СМР№ 05019/06.11.2019 г.
Инженеринг на обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово“, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация
Обединение Адванс Компост
BG16M1OP002-2.002-0011Община Оряхово – възложител община КозлодуйДоговор за СМР№ 73/27.02.2019 г.
Инженеринг на обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Козлодуй“, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация
Алфа холдинг ДЗЗД
BG16M1OP002-2.002-0011Община Оряхово – възложител община ОряховоДоговор за стр.надзор№ 00519/30.01.2019 г.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Оряхово и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на обекта
Интерпроконсулт ЕООД
BG16M1OP002-2.002-0011Община Оряхово – възложител община КозлодуйДоговор за стр.надзор№ 68/20.02.2019 г.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработения инвестиционнен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Козлодуй и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на обекта
Надзор Сандански ДЗЗД
12BG16M1OP002-2.002-0004Община ПазарджикОбщо за община Пазарджик
BG16M1OP002-2.002-0004Община Пазарджик – възложител община ПазарджикДоговор за СМР№ 99-ЗОП-20/20.05.2019 г.
ОП № 1: СМР, доставка монтаж и пуск на оборудване, съоръжения и механизация за инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
СТРОЙМОНТАЖ ЕООД
BG16M1OP002-2.002-0004Община Пазарджик – възложител община БеловоДоговор за СМР№ АРД – 60/02.10.2018 г.
Проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000 т/г от община Белово
ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
BG16M1OP002-2.002-0004Община Пазарджик – възложител община СептемвриДоговор за СМР№ 177/14.09.2018 г.
Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември
ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
BG16M1OP002-2.002-0004Община Пазарджик – възложител община ПазарджикДоговор за стр.надзор№ 99-ЗОП-55/ 02.08.2018 г.
Изпълняване на оценка на съответствието и строителен надзор за инсталациите изграждани на територията на община Пазарджик
ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ ЕООД
BG16M1OP002-2.002-0004Община Пазарджик – възложител община БеловоДоговор за стр.надзор№ АРД – 69/07.12.2018 г.
Изпълняване на оценка на съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи за изграждане на инсталация за компостиране на  разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност Вучата могила, землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ  – 24414, община Белово
ИСК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
BG16M1OP002-2.002-0004Община Пазарджик – възложител община СептемвриДоговор за стр.надзор№ 157/16.08.2018 г.
Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на  изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември
АТИ КОНСУЛТ ЕООД
13BG16M1OP002-2.002-0007Община ПетричОбщо за община Петрич
BG16M1OP002-2.002-0007Община ПетричДоговор за СМР№ 193/10.01.2019 г.
Проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на машини, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на инсталациите
ДЗЗД „ЕКО ПРОЕКТ 18“
BG16M1OP002-2.002-0007Община ПетричДоговор за стр.надзор№ 184/29.11.2018 г.
Строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ 2018“
14BG16M1OP002-2.002-0006Община РазградОбщо за община Разград
BG16M1OP002-2.002-0006Община РазградДоговор за СМР№ 235/15.09.2020 г.
Избор на Изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград
ДЗЗД МАГИНЖЕНЕРИНГ РАЗГРАД 2019
BG16M1OP002-2.002-0006Община РазградДоговор за стр.надзор№ 27/29.01.2021 г.
Инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнение на проекта
ДЗЗД „НАДЗОР РАЗГРАД“
15BG16M1OP002-2.002-0013Община СанданскиОбщо за община Сандански
BG16M1OP002-2.002-0013Община СанданскиДоговор за СМР№147-04/ 03.08.2018 г.
Инженеринг и закупуване, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в общините Сандански, Кресна и Струмяни, и проектиране, строителство, авторски надзор на външни връзки за инсталации за компостиране и предварително третиране
ДЗЗД „Балканика Инженеринг“
BG16M1OP002-2.002-0013Община СанданскиДоговор за стр.надзор№177-04/25.09.2018 г.
Договор за строителен надзор
ДЗЗД „Надзор Сандански“
16BG16M1OP002-2.002-0005Община ТроянОбщо за община Троян
BG16M1OP002-2.002-0005Община ТроянДоговор за СМРBG16M1OP002-2.002-0005-C01-S-01/06.06.2019 г.
Инженеринг на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци
КОНСОРЦИУМ ХОЛДИНГ ПЪТИЩА – ПИ ЕС ПИ
BG16M1OP002-2.002-0005Община ТроянДоговор за стр.надзорBG16MOP002-2.002-0005-C01-U-01/12.06.2018 г.
Предоставяне на техническа помощ за управление на проекта
Исета – Проект ЕООД
17BG16M1OP002-2.004-0001Община БлагоевградОбщо за община Благоевград
BG16M1OP002-2.004-0001Община БлагоевградДоговор за СМР№ 98-00-86/28.04.2020 г.
Инженеринг на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за суха метанизация с тунелно компостиране и когенерационен модул на разделно събрани биоразградими отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала
ДЗЗД БАЛКАНИКА БИОГАЗ
BG16M1OP002-2.004-0001Община БлагоевградДоговор за стр.надзор№ 98-00-217/17.06.2019 г.
Упражняване на строителен надзор и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти
БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТ 2016 ЕООД
18BG16M1OP002-2.004-0002Община БургасОбщо за община Бургас
BG16M1OP002-2.004-0002Община БургасДоговор за СМР№ 93-ОП19-42(7)/27.12.2019 г.
Изпълнение на инженеринг за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас
ДЗЗД „Балканика биогаз“
BG16M1OP002-2.004-0002Община БургасДоговор за стр.надзор№ 93-ОП19-85(37)/07.05.2020 г.
Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняването на строителен надзор по смисъла ЗУТ
ПГМ КОНСУЛТ
19BG16M1OP002-2.004-0003Община РусеN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
20BG16M1OP002-2.005-0008Община БерковицаОбщо за община Берковица
BG16M1OP002-2.005-0008Община БерковицаДоговор за СМР№ ОП-3-150/04.08.2020 г.
Строителство на компостираща инсталация за разделно сьбрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци в Община Берковица и Община Вършец, на съпътстваща техническа и довеждащата инфраструктура и закупуване, доставка и монтаж на технологично оборудване за инсталацията
ДЗЗД Биокомпостер 2020
BG16M1OP002-2.005-0008Община БерковицаДоговор за стр.надзор№ 477/31.10.2019 г.
Строителен надзор върху обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, строителство на довеждаща инфраструктура и доставка на технологично и мобилно оборудване за инсталацията“
Иск Инженеринг ЕООД
21BG16M1OP002-2.005-0020Община ВрацаОбщо за община Враца
BG16M1OP002-2.005-0020Община ВрацаДоговор за СМР№ BG16M1OP002-2.005-0020-C01-15/24.06.2019 (С-154)/24.06.2019 г.
Инженеринг- проектиране, изпълнение на строеж и осъществяване на авторски надзор по проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца
Дружество по ЗЗД „КОМПОНЕРЕ“
BG16M1OP002-2.005-0020Община ВрацаДоговор за стр.надзор№ BG16M1OP002-2.005-0020-C01-16/04.07.2019 (У-169)/04.07.2019 г.
Строителен надзор по договор за инженеринг
„ЕВРОСТРОЙ РН“ ЕООД
22BG16M1OP002-2.005-0016Община ВълчедръмОбщо за община Вълчедръм
BG16M1OP002-2.005-0016Община ВълчедръмДоговор за СМР№ 20.2.1-01/23.05.2019 г.
Инженеринг на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биораградими отпадъци
КР-ВЪЛЧЕДРЪМ ДЗЗД
BG16M1OP002-2.005-0016Община ВълчедръмДоговор за стр.надзор№ 20.2.2-01/21.05.2019 г.
Оценка на съотвествието и строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци
ИВТ Консулт ЕООД
23BG16M1OP002-2.005-0001Община КарловоОбщо за община Карлово
BG16M1OP002-2.005-0001Община КарловоДоговор за СМР№ 93/07.06.2019 г.
Инженеринг за обект изграждане на компостираща инсталация за нуждите на община Карлово
БРАВО-СТРОЙ ООД
BG16M1OP002-2.005-0001Община КарловоДоговор за стр.надзор№ 138/06.08.2019 г.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съотв. на работен проект за компостираца инсталация и строителен надзор
„Интерпроконсулт“ ЕООД
24BG16M1OP002-2.005-0018Община КричимОбщо за община Кричим
BG16M1OP002-2.005-0018Община КричимДоговор за СМР№ РД-02-21-205/30.11.2020 г.
Инженеринг -проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор в изпълнение на проектa
КРИЧИМ 2020 ДЗЗД
BG16M1OP002-2.005-0018Община КричимДоговор за стр.надзорРД-02-21-149/27.08.2020
Строителен надзор
„ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД
25BG16M1OP002-2.005-0019Община ЛомОбщо за община Лом
BG16M1OP002-2.005-0019Община ЛомДоговор за СМР№ 110/12.05.2020 г.
Проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци
ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
BG16M1OP002-2.005-0019Община ЛомДоговор за стр.надзор№ 207/11.10.2019 г.
Строителен надзор върху обект „Инженеринг за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биораз градими отпадъци”
ИВТ КОНСУЛТ ЕООД
26BG16M1OP002-2.005-0002Община МарицаОбщо за община Марица
BG16M1OP002-2.005-0002Община МарицаДоговор за СМР№ 28/17.01.2019 г.
Инженеринг при изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Марица
БРАВО-СТРОЙ ООД
BG16M1OP002-2.005-0002Община МарицаДоговор за стр.надзор№ 55/15.02.2019 г.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, обслужваща нуждите на община Марица, област Пловдив и осъществяване на независим строителен надзор
ДЗЗД „Надзор Сандански“
27BG16M1OP002-2.005-0006Община МонтанаОбща за община Монтана
BG16M1OP002-2.005-0006Община МонтанаДоговор за СМР№ BG16M1OP002-2.005-0006-S-05/08.07.2019 г.
Инженеринг (проектиране и строителство)
ДЗЗД „Монтана – 2018“
BG16M1OP002-2.005-0006Община МонтанаДоговор за стр.надзор№ BG16M1OP002-2.005-0006-U-04/01.07.2019 г.
Инвеститорски контрол и строителен надзор
„БИОКОМПОСТ – МОНТАНА – 2018“ ДЗЗД
28BG16M1OP002-2.005-0007Община ПловдивОбщо за община Пловдив
BG16M1OP002-2.005-0007Община ПловдивДоговор за СМР№ 19ДГ637/06.06.2019 г.
Строителство на компостираща инсталация
ГЕРТ ГРУП ЕООД
BG16M1OP002-2.005-0007Община ПловдивДоговор за стр.надзор№ 18ДГ851/17.09.2018 г.
Строителен надзор на СМР и оценка на съответствието
МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ ООД
29BG16M1OP002-2.005-0010Община СвиленградОбщо за община Свиленград
BG16M1OP002-2.005-0010Община СвиленградДоговор за СМР№ 10/08.07.2019 г.
Изграждане на компостираща инсталация и съпътстваща инфраструктура
„МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД
BG16M1OP002-2.005-0010Община СвиленградДоговор за стр.надзор№ 4/19.11.2018 г.
Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
30BG16M1OP002-2.005-0012Община СъединениеОбщо за община Съединение
BG16M1OP002-2.005-0012Община СъединениеДоговор за СМР№ 91/26.10.2020 г.
Инженеринг за компостираща инсталация за разделно събиране зелени и/или биоразградими отпадъци
АЛФА БИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
BG16M1OP002-2.005-0012Община СъединениеДоговор за стр.надзор№ 7/13.01.2021 г.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект  и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта
ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД
31BG16M1OP002-2.005-0005Община ХарманлиОбщо за община Харманли
BG16M1OP002-2.005-0005Община ХарманлиДоговор за СМР№ 479/18.04.2019 г.
Проектиране и строителство за изграждане на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци
ОБЕДИНЕНИЕ КОМПОСТ-ХАРМАНЛИ 2018 ДЗЗД
BG16M1OP002-2.005-0005Община ХарманлиДоговор за стр.надзор№ 477/18.04.2019 г.
Строителен надзор
РАДЕВ -06 ЕООД
32BG16M1OP002-2.005-0017Община ХисаряОбщо за община Хисаря
BG16M1OP002-2.005-0017Община ХисаряДоговор за СМР№ ОП-6/19.02.2020 г.
Инженеринг за обект изграждане на компостираща инсталация за нуждите на община Хисаря
„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД
BG16M1OP002-2.005-0017Община ХисаряДоговор за стр.надзорОП-1/16.01.2020 г.
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и строителен надзор
ДЗЗД „Надзор Сандански“
33BG16M1OP002-2.005-0015Община ЧипровциОбщо за община Чипровци
BG16M1OP002-2.005-0015Община ЧипровциДоговор за СМР№ ЗД-128/11.08.2020 г.
Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци
,,Алфасист Инженеринг“ ООД
BG16M1OP002-2.005-0015Община ЧипровциДоговор за стр.надзор№ ЗД-05/13.01.2020 г.
Оценка на съответствието и строителен надзор при проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци
,,МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“
34BG16M1OP002-2.005-0014Община ЯмболОбщо за община Ямбол
BG16M1OP002-2.005-0014Община ЯмболДоговор за СМР№ 12/22.05.2020 г.
Инженеринг на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол
ДЗЗД „Зелено строителство – Ямбол“
BG16M1OP002-2.005-0014Община ЯмболДоговор за стр.надзор№ 19/04.08.2020 г.
Оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на строителен надзор
ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД
35BG16M1OP002-2.006-0001Община АсеновградОбщо за община Асеновград
BG16M1OP002-2.006-0001Община АсеновградДоговор за СМРN/A – няма сключен договор за СМРN/A
BG16M1OP002-2.006-0001Община АсеновградДоговор за стр.надзор№ 7/12.10.2020 г.
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци
ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ 2018“
36BG16M1OP002-2.006-0004Община ЕлховоN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
37BG16M1OP002-2.006-0003Община ЗлатицаОбщо за община Златица
BG16M1OP002-2.006-0003Община ЗлатицаДоговор за СМР№ 46-250-6/26.07.2019 г.
Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч
СРЕДНОГОРИЕ БИЛД ДЗЗД
BG16M1OP002-2.006-0003Община ЗлатицаДоговор за стр.надзор№ 46-257-5/24.09.2019 г.
Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционеен проект и упражняване на строителен надзор
ДЗЗД „ВЕ-ТРАНС“
38BG16M1OP002-2.007-0001Община СевлиевоОбщо за община Севлиево
BG16M1OP002-2.007-0001Община Севлиево – възложител община ДряновоДоговор за СМР№ 230/26.11.2018 г.
Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събираните био отпадъци от община Дряново и довеждаща инфраструктура
МОНОЛИТ-Т ООД
BG16M1OP002-2.007-0001Община СевлиевоДоговор за СМР№ ОП-4/11.03.2019 г.
Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр. Севлиево
ДЗЗД „КОМПОСТ-92“
BG16M1OP002-2.007-0001Община Севлиево – възложител община ДряновоДоговор за стр.надзор№ 10/07.01.2019 г.
Строителен надзор на обект „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събираните био отпадъци от община Дряново и довеждаща инфраструктура“
БАЛКАН СТРОЙ – РС ООД
BG16M1OP002-2.007-0001Община СевлиевоДоговор за стр.надзор№ ОП-8/22.03.2019 г.
Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на съоръжение за компостиране на био-отпадъци и прилагане на модел за разделно събиране в община Севлиево“
ВЕДИПЕМА ЕООД
39BG16M1OP002-2.008-0001Столична общинаN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
40BG16M1OP002-2.010-0011Община РуенОбщо за община Руен
BG16M1OP002-2.010-0011Община РуенДоговор за СМР№ 189 / 20.08.2020 г.
СМР на обект „Закриване и култивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Руен“
Техно Енерджи ООД
BG16M1OP002-2.010-0011Община РуенДоговор за стр.надзор№ 188 / 20.08.2020 г.
Упражняване на строителен надзор за обект  „Закриване и култивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Руен“
В Консулт Проект ЕООД
41BG16M1OP002-2.010-0015Община НесебърОбщо за община Несебър
BG16M1OP002-2.010-0015Община НесебърДоговор за СМР№ 350/23.10.2020 г.
Строително монтажни работи
КОНСОРЦИУМ МИНЕРАЛНИ ВОДИ ЕИВ ДЗЗД
BG16M1OP002-2.010-0015Община НесебърДоговор за стр.надзор№ 352/28.10.2020 г.
Упражняване на строителен надзор
АИ СИ СИ КОНСУЛТ ЕООД
42BG16M1OP002-2.010-0002Община Бяла (обл.Русе)Общо за община Бяла (обл.Русе)
BG16M1OP002-2.010-0002Община Бяла (обл.Русе)Договор за СМР№ Д-224/30.09.2020 г.
Строително-монтажни работи за обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Русе“
МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД
BG16M1OP002-2.010-0002Община Бяла (обл.Русе)Договор за стр.надзор№ Д-225/30.09.2020 г.
Упражняване на строителен надзор по проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Русе
КАРЕЛ 2020 ЕООД
43BG16M1OP002-2.010-0003Община Долни ДъбникОбщо за община Долни Дъбник
BG16M1OP002-2.010-0003Община Долни ДъбникДоговор за СМР№ 850/02.11.2020 г.
Строително-монтажни работи
ХОУС – РУЕН
BG16M1OP002-2.010-0003Община Долни ДъбникДоговор за стр.надзор№ 848/02.11.2020 г.
Строителен надзор на СМР
КОНСУЛТИ 03 ООД
44BG16M1OP002-2.010-0018Община НевестиноОбщо за община Невестино
BG16M1OP002-2.010-0018Община НевестиноДоговор за СМР№ Д-4/13.01.2021 г.
Строително-монтажни работи
БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД
BG16M1OP002-2.010-0018Община НевестиноДоговор за стр.надзор№ Д-5/13.01.2021 г.
Строителен надзор
СТРОЙНОРМ ЕООД
45BG16M1OP002-2.010-0001Община ПавликениОбщо за община Павликени
BG16M1OP002-2.010-0001Община ПавликениДоговор за СМР№ ОП-36/ 13.11.2020 г.
СМР
ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ БГ“
BG16M1OP002-2.010-0001Община ПавликениДоговор за стр.надзор№ ОП-31/ 28.08.2020 г.
Строителен надзор и инвеститорски контрол
СТРОЙНОРМ ЕООД
46BG16M1OP002-2.010-0004Община Долна МитрополияОбщо за община Долна Митрополия
BG16M1OP002-2.010-0004Община Долна МитрополияДоговор за СМР№ РД-12-113/05.10.2018 г.
Реконструкция и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия
Джи Пи Груп“ АД
BG16M1OP002-2.010-0004Община Долна МитрополияДоговор за стр.надзор№ РД-12-144/ 29.11.2018 г.
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР
Ен Ар Консулт“ ЕООД
47BG16M1OP002-2.010-0035Община ЕленаОбщо за община Елена
BG16M1OP002-2.010-0035Община ЕленаДоговор за СМР№ РД.02.11-488/24.08.2020 г.
Закриване и рекултивация на депо за битови отпдъци на територията на Община Елена
ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ“
BG16M1OP002-2.010-0035Община ЕленаДоговор за стр.надзор№ РД.02.11-524/17.11.2020 г.
Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажни работи
ДЗЗД „АЛФА-М-РУБИКОН“
48BG16M1OP002-2.010-0026Община КовачевциОбщо за община Ковачевци
BG16M1OP002-2.010-0026Община КовачевциДоговор за СМР№ Д-120/04.08.2020 г.
Извършване на СМР за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ковачевци
Д-120/04.08.2020 г.
BG16M1OP002-2.010-0026Община КовачевциДоговор за стр.надзор№ Д-116/22.07.2020 г.
Строителен надзор
СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
49BG16M1OP002-2.010-0036Община КостенецОбщо за община Костенец
BG16M1OP002-2.010-0036Община КостенецДоговор за СМР№ 060-20Д/06.10.2020 г.
Строително-монтажни работи
КЛИМАТРОНИК ЕООД
BG16M1OP002-2.010-0036Община КостенецДоговор за стр.надзор№ 063-20 Д/19.10.2020 г.
Строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието
СТРОЙНОРМ ЕООД
50BG16M1OP002-2.010-0028Община СуворовоОбщо за община Суворово
BG16M1OP002-2.010-0028Община СуворовоДоговор за СМР№ 1-1/05.01.2021 г.
Строително-монтажни работи
ИНФРАИНЖСТРОЙ ЕООД
BG16M1OP002-2.010-0028Община СуворовоДоговор за стр.надзор№ 4-22/06.10.2020 г.
Упражняване на строителен надзор по време на строителството
БГ СУПЕРВИЖЪН ЕООД
51BG16M1OP002-2.010-0029Община ЗеменОбщо за община Земен
BG16M1OP002-2.010-0029Община ЗеменДоговор за СМР№ Д-30-1/15.06.2020 г.
Строително-монтажни работи
Копекс и Ко ООД
BG16M1OP002-2.010-0029Община ЗеменДоговор за стр.надзорN/A – няма сключени договори за стр.надзорN/A
52BG16M1OP002-2.010-0017Община КулаОбщо за община Кула
BG16M1OP002-2.010-0017Община КулаДоговор за СМР№ 42-ОПОС/11.08.2020 г.
Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Кула
ДЗДД ,,Рекултивация Кула 2020″
BG16M1OP002-2.010-0017Община КулаДоговор за стр.надзор№ 41/ОПОС/07.08.2020 г.
Упражняване на строителен надзор
„Пътинвест-инженеринг“ АД
53BG16M1OP002-2.010-0010Община Генерал ТошевоОбщо за община Генерал Тошево
BG16M1OP002-2.010-0010Община Генерал ТошевоДоговор за СМР№ 383/01.10.2020 г.
„СМР на обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево“
ДЗЗД „Рекултивация ГТ 2020“
BG16M1OP002-2.010-0010Община Генерал ТошевоДоговор за стр.надзор№ 370/18.09.2020 г.
Упражняване на строителен надзор за обект: “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”
„Булстрой надзор“ ЕООД
54BG16M1OP002-2.010-0020Община Стара ЗагораОбщо за община Стара Загора
BG16M1OP002-2.010-0020Община Стара ЗагораДоговор за СМР№ 1207/07.07.2020 г.
Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора
„ВиК – Бунар“ ЕООД
BG16M1OP002-2.010-0020Община Стара ЗагораДоговор за стр.надзор№ 1204/07.07.2020 г.
Избор на консултант по ЗУТ за осъществяване на строителен надзор по време на закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора
„Екип – МГ“ ООД
55BG16M1OP002-2.010-0039Община ДевняОбщо за община Девня
BG16M1OP002-2.010-0039Община ДевняДоговор за СМР№ 1007-246/ 28.10.2020 г.
Строително-монтажни работи
ДЗЗД „ДТБО Девня 2020“
BG16M1OP002-2.010-0039Община ДевняДоговор за стр.надзор№ 1007-237/ 12.10.2020 г.
Упражняване на строителен надзор
НБС – ИНЖЕНЕРИНГ ООД
56BG16M1OP002-2.010-0008Община ГулянциОбщо за община Гулянци
BG16M1OP002-2.010-0008Община ГулянциДоговор за СМР№ 35/27.10.2020 г.
Строително монтажни работи
ДЗЗД „ЕКОПЪТСТРОЙ КОНСОРЦИУМ“
BG16M1OP002-2.010-0008Община ГулянциДоговор за стр.надзорДоговор от 27.07.2016 г.
Упражняване на строителен надзор
„КОНСУЛТИ 03“ ООД
57BG16M1OP002-2.010-0005Община Полски ТръмбешОбщо за община Полски Тръмбеш
BG16M1OP002-2.010-0005Община Полски ТръмбешДоговор за СМР№ ЗС-4/10.11.2020 г.
Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш
ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ“
BG16M1OP002-2.010-0005Община Полски ТръмбешДоговор за стр.надзор№ ПУ-18/24.11.2020 г.
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“
„ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД
58BG16M1OP002-2.010-0009Община БелоградчикОбщо за община Белоградчик
BG16M1OP002-2.010-0009Община БелоградчикДоговор за СМР№ 202/11.11.2020 г.
Извършване на строително-монтажни работи
„Вейл Конструкции“ ЕООД
BG16M1OP002-2.010-0009Община БелоградчикДоговор за стр.надзор№ 201/10.11.2020 г.
Упражняване на строителен надзор
„Артстрой – Николов, синове и сие“
59BG16M1OP002-2.010-0006Община ТервелОбщо за община Тервел
BG16M1OP002-2.010-0006Община ТервелДоговор за СМР№ S-01/6.11.2020 г.
Строително-монтажни работи
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД
BG16M1OP002-2.010-0006Община ТервелДоговор за стр.надзор№ U-03/6.11.2020 г.
Строителен надзор
БУЛСТРОЙ НАДЗОР ЕООД
60BG16M1OP002-2.010-0012Община ПлевенОбщо за община Плевен
BG16M1OP002-2.010-0012Община ПлевенДоговор за СМР№ ИРО-2527/21.01.2021 г.
Изпълнение на СМР за „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Плевен”
ДЗЗД „Плевен 2020“
BG16M1OP002-2.010-0012Община ПлевенДоговор за стр.надзор№ ИРО-2465/ 19.02.2020 г.   
Избор на изпълнители за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обекти, които ще се възлагат от община Плевен с 10 обособени позиции: ОП 1 Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Плевен”
Рутекс ООД
61BG16M1OP002-2.010-0021Община КаварнаОбщо за община Каварна
BG16M1OP002-2.010-0021Община КаварнаДоговор за СМР№ 418/02.10.2020 г.
Строителни и монтажни работи за техническа и биологична рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“
Хидрострой България ЕООД
BG16M1OP002-2.010-0021Община КаварнаДоговор за стр.надзор№ 420/02.10.2020 г.
Упражняване на независим строителен надзор наричани за краткост „Услугите“, при изпълнение на строителни и монтажни работи на строителни и монтажни работи за рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)
ДЗЗД СС-Билд Консулт
62BG16M1OP002-2.010-0023Община ТрявнаОбщо за община Трявна
BG16M1OP002-2.010-0023Община ТрявнаДоговор за СМР№ 170- СДУР-20/21.04.2021 г.
Извършване на СМР
ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД
BG16M1OP002-2.010-0023Община ТрявнаДоговор за стр.надзор№ 150-СДУР-21/05.04.2021 г.
Изпълнение на строителен надзор
Проект експерт контрол ЕООД
63BG16M1OP002-2.010-0016Община ВетриноОбщо за община Ветрино
BG16M1OP002-2.010-0016Община ВетриноДоговор за СМР№ ДОГ-162/10.11.2020 г.
Извършване на СМР
ОДЕСОССТРОЙ ООД
BG16M1OP002-2.010-0016Община ВетриноДоговор за стр.надзор№ ДОГ-159/05.11.2020 г.
Упражняване на строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР
ДЕМА ЕООД
64BG16M1OP002-2.010-0030Община СимитлиОбщо за община Симитли
BG16M1OP002-2.010-0030Община СимитлиДоговор за СМР№ 2 / 26.06.2020 г.
Инженеринг за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на Община Симитли
ОБЕДИНЕНИЕ СИМИТЛИ ИНЖЕНЕРИНГ 2020
BG16M1OP002-2.010-0030Община СимитлиДоговор за стр.надзорДоговор от 30.07.2020 г.
Изготвяне на доклад за съответствие със съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор
ИНВЕСТКОНТРОЛ – 99 ЕООД
65BG16M1OP002-2.010-0042Община БлагоевградОбщо за община Благоевград
BG16M1OP002-2.010-0042Община БлагоевградДоговор за СМРN/A – няма сключен договор за СМРN/A
BG16M1OP002-2.010-0042Община БлагоевградДоговор за стр.надзор№ 98-00-187/03.08.2020 г.
Упражняване на строителен надзор и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен проект
БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТ 2016 ЕООД
66BG16M1OP002-2.010-0024Община Малко ТърновоN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
67BG16M1OP002-2.010-0022Община ЧирпанОбщо за община Чирпан
BG16M1OP002-2.010-0022Община ЧирпанДоговор за СМР№ 416/30.11.2020 г. 
Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Чирпан
Инфраструктурно строителство АД
BG16M1OP002-2.010-0022Община ЧирпанДоговор за стр.надзор№ 414/27.11.2020 г.
Упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнение на обект: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Чирпан“
И Кю И Контрол“ ООД
68BG16M1OP002-2.010-0027Община ТрекляноОбщо за община Трекляно
BG16M1OP002-2.010-0027Община ТрекляноДоговор за СМР№ РД 01-05.453/24.11.2020 г.
Извършване на СМР
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
BG16M1OP002-2.010-0027Община ТрекляноДоговор за стр.надзор№ РД 01-05-469/26.11.2020 г.
Упражняване на строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД
69BG16M1OP002-2.010-0014Община ПордимОбщо за община Пордим
BG16M1OP002-2.010-0014Община ПордимДоговор за СМР№ 2020-49/01.10.2020 г.
Извършване на СМР
ХОУС – РУЕН ДЗЗД
BG16M1OP002-2.010-0014Община ПордимДоговор за стр.надзор№ 2020-37/31.07.2020 г.
Упражняване на строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР
ВЕДИПЕМА ЕООД
70BG16M1OP002-2.010-0013Община ГълъбовоОбщо за община Гълъбово
BG16M1OP002-2.010-0013Община ГълъбовоДоговор за СМР№ 73/21.10.2020 г.
Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни/битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в земището на гр. Гълъбово
ДЗЗД „Сатурн – Кабиле“
BG16M1OP002-2.010-0013Община ГълъбовоДоговор за стр.надзор№ 99/12.09.2018 г.
Извършване на оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор
„СТРОЛ-1000“ АД
71BG16M1OP002-2.010-0037Община БрациговоОбщо за община Брацигово
BG16M1OP002-2.010-0037Община БрациговоДоговор за СМР№ Д-112/16.11.2020 г.
Изпълнение на СМР
Делчев Инженеринг ЕООД
BG16M1OP002-2.010-0037Община БрациговоДоговор за стр.надзор№ Д-101/09.10.2020 г.
Осъществяване на строителен надзор
СД КОНСУЛТ ООД
72BG16M1OP002-2.010-0044Община КопривщицаОбщо за община Копривщица
BG16M1OP002-2.010-0044Община КопривщицаДоговор за СМР№ 6/26.01.2021 г.
Извършване на техническа рекултивация
ДЗЗД „ДЕПО КОПРИВЩИЦА“
BG16M1OP002-2.010-0044Община КопривщицаДоговор за стр.надзор№ 17/05.02.2021 г.
Строителен надзор
ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД
73BG16M1OP002-2.010-0046Община БрезникОбщо за община Брезник
BG16M1OP002-2.010-0046Община БрезникДоговор за СМР№ 142/25.11.2020 г.
Техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, община Брезник
ДЗЗД РЕКУЛТИВАЦИЯ НИВЕЛИНФРА 2020
BG16M1OP002-2.010-0046Община БрезникДоговор за стр.надзор№ 9/15.01.2021 г.
Упражняване на строителен надзор на обекта по смисъла на ЗУТ
Строй Експерт Електро 2018 ДЗЗД
74BG16M1OP002-2.010-0007Община ВелинградОбщо за община Велинград
BG16M1OP002-2.010-0007Община ВелинградДоговор за СМР№ 800/26.10.2020 г.
Закриване и рекултивация на общинско депо в землището на град Велинград, местност „Реповица“, община Велинград.
БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД
BG16M1OP002-2.010-0007Община ВелинградДоговор за стр.надзор№ 15/05.01.2021 г.
Стротелен надзор
СТРОЙНОРМ ЕООД
75BG16M1OP002-2.010-0034Община БургасОбщо за община Бургас
BG16M1OP002-2.010-0034Община БургасДоговор за СМР№ 93-ОП20-82/7/22.02.2021 г.
Изпълнение на СМР за обект: „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“
АКВА ИНДЪСТРИ ДЗЗД
BG16M1OP002-2.010-0034Община БургасДоговор за стр.надзор№ 93-ОП20-56/5/25.01.2021 г.
Изпънение на строителен надзор на проект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“
НАДЗОР БУРГАС 2020 ДЗЗД
76BG16M1OP002-2.010-0049Община ПомориеОбщо за община Поморие
BG16M1OP002-2.010-0049Община ПомориеДоговор за СМР№ Д-437/22.10.2021 г.
Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) за обект „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, община Поморие“
ДЗЗД „Алекария 2020“
BG16M1OP002-2.010-0049Община ПомориеДоговор за стр.надзор№ Д-12/13.01.2021 г.
Изпълнение на оценка на съответствието и строителен надзор за обект ,,Рекултивация на общиснко депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, общиона Поморие“.
СТРОЙНОРМ ЕООД
77BG16M1OP002-2.010-0052Община РужинциОбщо за община Ружинци
BG16M1OP002-2.010-0052Община РужинциДоговор за СМР№ 32/25.03.2021 г.
Избор на изпълнител за извършване на СМР по техническа рекултивация на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ружинци“
ДЗЗД „Рекултивация на депа“
BG16M1OP002-2.010-0052Община РужинциДоговор за стр.надзор№ 22/08.03.2021 г.
Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР за обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ружинци“
„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ ООД
78BG16M1OP002-2.010-0019Община РоманОбщо за община Роман
BG16M1OP002-2.010-0019Община РоманДоговор за СМР№73/07.10.2020 г.
Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман
Обединение ДЗЗД „Рекултивация Нивелинфра 2020“
BG16M1OP002-2.010-0019Община РоманДоговор за стр.надзор№79/05.11.2020 г.
Упражняване на строителен надзор
ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ ЕООД
79BG16M1OP002-2.010-0051Община ДимовоОбщо за община Димово
BG16M1OP002-2.010-0051Община ДимовоДоговор за СМР№ 26/08.02.2021 г.
Строително-монтажни дейности по техническа рекултивация за обект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово в ПИ21097.02.40“
ЕКО ДИМОВО ДЗЗД
BG16M1OP002-2.010-0051Община ДимовоДоговор за стр.надзор№ 49/23.2.2021 г.
 Изпълнение на строителен надзор за обект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово в ПИ с идентификатор 21097.92.40“
БУЛКОНС ГРУП ЕООД
80BG16M1OP002-2.010-0055Община ЧелопечОбщо за община Челопеч
BG16M1OP002-2.010-0055Община ЧелопечДоговор за СМР№ Д-148/02.09.2020 г
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни отпадъци – Челопеч
ДЗЗД „Рекултивация БГ 2020“
BG16M1OP002-2.010-0055Община ЧелопечДоговор за стр.надзор№ Д-170/16.10.2020 г.
Извършване оценка на съответсвтието и строителен надзор
,,КОНСУЛТ – ЕКСПРЕС 09″ ЕООД
81BG16M1OP002-2.010-0041Община ПерникN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
82BG16M1OP002-2.010-0025Община РилаОбщо за община Рила
BG16M1OP002-2.010-0025Община РилаДоговор за СМР№ 25/18.03.2021 г.
Техническа рекултивация
КОНСОРЦИУМ „ЕКО РИЛА“
BG16M1OP002-2.010-0025Община РилаДоговор за стр.надзор№ 94/09.11.2020 г.
Осъществяване на независим строителен надзор и изготвяне на Доклад за оценка на съответствието
ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ ЕООД
83BG16M1OP002-2.010-0040Община Сапарева БаняОбщо за община Сапарева Баня
BG16M1OP002-2.010-0040Община Сапарева БаняДоговор за СМР№ 12/07.05.2021 г.
Рекултивация на депо за неопасни отпадъци в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14”
ДЗЗД „Рекултивация 2021“
BG16M1OP002-2.010-0040Община Сапарева БаняДоговор за стр.надзорN/A – няма сключен договор за стр.надзорN/A
84BG16M1OP002-2.010-0033Община Бобов ДолОбщо за община Бобов Дол
BG16M1OP002-2.010-0033Община Бобов ДолДоговор за СМР№ 49/06.10.2020 г.
„Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“
ДЗЗД „БОБОВ ДОЛ 2020“
BG16M1OP002-2.010-0033Община Бобов ДолДоговор за стр.надзор№ 52/06.11.2020 г.
Упражняване на строителен надзор по проект № BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“
„ВЕДИПЕМА“ ЕООД
85BG16M1OP002-2.010-0031Община Бяла (обл.Варна)Общо за община Бяла (обл.Варна)
BG16M1OP002-2.010-0031Община Бяла (обл.Варна)Договор за СМРN/A – няма сключен договор за СМРN/A
BG16M1OP002-2.010-0031Община Бяла (обл.Варна)Договор за стр.надзор№ 20-22/27.01.2021 г.
Избор на изпълнител за осъществяване на надзор на обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, обл. Варна“
Ведипема ЕООД
86BG16M1OP002-2.010-0054Община БатакОбщо за община Батак
BG16M1OP002-2.010-0054Община БатакДоговор за СМР№ 95-Д-7/10.12.2020 г.
Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство) за Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в месността „Ралевакъшла“ в землището на гр. Батак – поземлен имот No 02837.5.580
ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ ООД
BG16M1OP002-2.010-0054Община БатакДоговор за стр.надзор№ 98-ДО-36/28.09.2020 г.
Изготвяне на доклад за съответствие със съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор
„РАДЕВ-06“ ЕООД
87BG16M1OP002-2.010-0050Община ТрънN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
88BG16M1OP002-2.010-0043Община ДупницаN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
89BG16M1OP002-2.010-0053Община ПирдопN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
90BG16M1OP002-2.010-0048Община НикополN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
91BG16M1OP002-2.010-0032Община БобошевоN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A
92BG16M1OP002-2.010-0047Община КочериновоN/AN/A – няма сключени договори за СМР и стр.надзорN/A

Pin It on Pinterest