„Холсим кариерни материали” АД ще е новият концесионер на находище „Лозница 1″

„Холсим кариерни материали“ АД ще бъде новият концесионер на първи и втори участък от находище „Лозница 1″ в област Пазарджик. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Договорът за добив на строителни материали – баластра, от находище „Лозница 1″ е сключен на 23 ноември 2007 г. с пазарджишкото дружество „Врис“ ООД. „Холсим кариерни материали“ АД е правоприемник на този концесионер. Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства позволява договорът да бъде продължен с правоприемник на концесионера, когато последният е прекратил дейността си. Това става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката в случай, че правоприемникът е депозирал заявление за продължаване на договора. Той трябва да поеме всички задължения по него и да отговаря на изискванията на чл. 23 и чл. 23 а от закона. Условията на предоставената концесия не се изменят.

Съгласно друго правителствено решение „Кубик – M3″ ООД ще проучва строителни материали в площ „Полето“, разположена в землищата на селата Огняново и Балдево, област Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 18,5 хил. лв. в проучвателните дейности.

Смолянското дружество „БКС“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Селище“, разположена в землището на едноименното село, обл. Смолян. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 29 хил. лв. в проучвателните дейности.

Pin It on Pinterest