България

Гражданите на Гамбия ще заплащат по-нискавизова такса

Министерският съвет прие решение за отмяна на РМС № 129 от 2023 г. за определяне на увеличен размер на таксата за издаване на виза за краткосрочно пребиваване на граждани на Гамбия.

Така таксата за визите за краткосрочно пребиваване се намалява от 120 на 80 евро.

Настоящото предложение е в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2024/1231 на Съвета от 12 април 2024 година за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2459 на Съвета за прилагане на увеличена визова такса по отношение на Гамбия, обнародвано в „Официален вестник“ на EC.

Решението е в отговор на продължаващата оценка на Комисията по отношение на сътрудничеството на Гамбия по въпросите на обратното приемане след влизането в сила на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2459 на Съвета, като е установено значително и трайно подобряване на сътрудничеството в областта на обратното приемане при организирането на полети и операции за връщане на граждани на Гамбия. Поради това ЕС счита, че вече не е необходимо да се прилага увеличена визова такса за гражданите на Гамбия и приема Решение за изпълнение (ЕС) 2024/1231 на Съвета от 12 април 2024 година за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2459 на Съвета за прилагане на увеличена визова такса по отношение на Гамбия.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest