ФНИ ще подкрепи шест проекта за иновативни изследвания чрез новия конкурс по ННП „ВИХРЕН-2021“

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) обяви покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021).

Ще бъдат финансирани общо 6 проекта за период до 5 години с общ бюджет по 1 500 000 лв. на година.

            Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ННП „ВИХРЕН“) е аналог на  конкурсите на Европейския изследователски съвет (ERC). Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида проектни предложения – едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ изследовател“. Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения. Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма.

            Изследователите, кандидати по програмата, трябва да демонстрират новаторски характер, да притежават амбиция и да могат да докажат осъществимостта на своето научно предложение. Проектите по програмата “Вихрен-2021”, предназначени да подкрепят пионерните научни изследвания, са основани на принципа „отдолу нагоре“ без предварително определени приоритети. Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като се обърне специално внимание на авангардните области на науката и инженерството. По-специално се насърчават предложения от интердисциплинарен характер, които пресичат границите между различни области на науката, пионерни предложения, насочени към нови и нововъзникващи области на научни изследвания или предложения, които въвеждат неконвенционални, иновативни подходи и научни изобретения. Част от подкрепените до момента проекти в сесията от 2019 г. бяха представени пред обществото по време на Софийския фестивал на науката за 2021 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в конкурса е 09.11.2021 г.

Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие са публикувани на официалния сайт на ФНИ, както следва:

На български език: https://www.fni.bg/?q=node/1352

На английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1353

Представяне на проект „Синергизъм между катионни и анионни редокс реакции при материали с колосален интеркалационен капацитет (CARiM)“ с ръководител проф. Радостина Стоянова от Институт по обща и неорганична химия, БАН. Проектът е финансиран в сесията по ННП „ВИХРЕН“ за 2019 г.

Представяне на проект „Категорна Келерова геометрия и приложения“ (CKGA) с ръководител проф. Людмил Кацарков от Институт по математика и информатика, БАН. Проектът е финансиран в сесията по ННП „ВИХРЕН“ за 2019 г.

Pin It on Pinterest