Европейска солидарност за защита на външните граници на ЕС

Подкрепа за усилията на Република България чрез Фонд „Вътрешна сигурност“

Във връзка с миграционната обстановка, през месец септември 2016 г. Министерството на вътрешните работи на Република България изпрати до Европейската комисия проекти с искане за финансиране по Механизма за спешна помощ към Фонд „Вътрешна сигурност“. В резултат бяха финансирани дейности, насочени към модернизиране на съществуващите комуникационни и информационни технологии, свързани с контрола на външните граници, доставка на превозни средства, осигуряване на оборудване за граничен контрол и наблюдение, наемане на допълнителни гранично-полицейски служители и командироване на екипи от вътрешността на страната, осигуряване на техническа поддръжка и горива за автомобилната и летателната техника, подобряване на условията за задържане на граждани на трети държави в регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ са структурите на МВР, бенефициери по изпълняваните дейности. Те са в рамките на грантови споразумения „Подкрепа на усилията на Република България за справяне с миграционния натиск по външните граници“, „Незабавно укрепване на капацитета за интегрирано наблюдение, комуникация и информационни системи на външните граници на Република България“ и „Повишаване капацитета за противодействие на миграционния натиск по българските външни граници“, съфинансирани от Механизма за спешно подпомагане на ЕС по Фонд „Вътрешна сигурност“ и републиканския бюджет.

За реализирането им Министерството на вътрешните работи обяви поредица от обществени поръчки. Фокус бе поставен върху надграждането както на капацитета на граничните полицаи за организиране по ефективен начин на дейностите за наблюдение, реакция и граничен контрол, така и на възможностите на българската национална полиция при усилията й да помогне за ефективното контролиране на външните граници с оглед намаляване на мигрантския натиск и предотвратяване незаконното пресичане на границата.

В резултат на направените съществени инвестиции е развита Интегрираната система за наблюдение на българо-турската граница, закупено е ИТ оборудване, надградени са Националната шенгенска информационна система, както и системата ТЕТРА на МВР – основен начин за комуникация по границите на България. Закупени са високопроходими автомобили за всички областни дирекции на МВР (ОДМВР) по външните граници на страната и за Главна дирекция „Гранична полиция”.

Осигурените чрез грантовите споразумения специализирано оборудване и иновативни технологии чувствително повишиха ефикасността на защита. Така постигаме целите за ефективен контрол на външните сухоземни граници на Европейския съюз.

Pin It on Pinterest