България

Експерти на МЗХ представиха компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда и климата в Кюстендил

Експерти на Министерство на земеделието и храните представиха компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда и климата по време на информационната кампания за директни плащания 2024 г. в град Кюстендил.

По време на срещата участваха над 130 земеделски стопани от Кюстендилска и Пернишка област.

С промените в Първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. по интервенцията „Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство“, е увеличена максимално допустимата площ на 600 ха за стопанство.

Промените при „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ се изразяват в обособяването на две самостоятелни операции в рамките на интервенцията. В първата „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“ е премахната забраната за употреба на препарати за растителна защита (ПРЗ) от 2023 г. При нея могат да се прилагат разрешените препарати при биологично производство. Малките стопанства с общ размер до 10 ха могат да се разширяват с до 10 % или до 2 ха, до максимално допустимата по интервенцията площ. В по-големи стопанства кандидатите заявяват същите по размер площи, с които е поет ангажиментът през 2023 г. Във втората операция „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“ изискванията към употребата на препарати за растителна защита и торове са премахнати.  В нея могат да участват стопани с различни площи от тези, с които се участва в ангажимент по операция 1, като е създадена възможност за едновременното й изпълнение със задълженията по еко-схемите за намалена употреба на ПРЗ и подобряване на почвения потенциал.

По интервенцията за насърчаване на естественото опрашване при подаване на заявление за плащане земеделските стопани трябва да запазват броя на пчелните семейства заявени през кампания 2023, без да ги намаляват, така че да изпълнят своите многогодишни ангажименти. Необходима е регистрация в системата Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейност (ЕПОРД) на Българска агенция по безопасност на храните и регистрация като пчелар. Преди подаване на заявлението за подпомагане, стопаните трябва да влязат в Система за електронни услуги – ДФ „Земеделие“ (СЕУ) и да се проверят GPS координатите на пчелините и при необходимост да бъдат извършени корекции.

В интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ са извършени промени на база становища по екологичната оценка и е прецизиран териториалният обхват на интервенцията.

При изпълнение на дейностите във „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ за новите многогодишни ангажименти от 2024 г. е въведено условието за наличие на 1 животинска единица (ЖЕ) за един заявен хектар. Необходимо е да се предоставя и план за сеитба, който следва да бъде одобрен от специалисти по управление на постоянно затревени площи. Заверката може да е направена от представител на Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян, Института по фуражни култури в Плевен или от Аграрния университет в Пловдив.

Увеличен е бюджетът по интервенцията „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ от 2024 г., като са преизчислени ставките за отделните едри и дребни преживни животни.  Изискванията към дейността „Намаляване употребата на антимикробни средства“ с цел прилагането й от кампания 2024 г.  включват изготвяне на план/схема за допълнителна ваксинация срещу болести за категории животни, съгласно Приложение №11 от Наредба №10 от 2023 г. Той трябва да е изготвен от районния ветеринарен лекар и заверен в Областната дирекция по безопасност на храните, където е разположен животновъдният обект. В Плана се заявява и изпълнението на допълнителната ваксинация.

Всички ветеринарно-медицински мероприятия, които са извършени следва да са въведени в системата ВетИС на БАБХ. Планът може да не се предоставя по време на заявяването. Изискванията и срокът му за подаване ще станат ясни след обнародване на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните в Държавен вестник.

По време на срещата експертите напомниха, че в момента тече прием на заявления за плащане за продължаващите ангажименти по мерки „Агроекология и климат“ и „Биологично земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Земеделските стопани могат да очертават площите си, да заявяват животни и мерките за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Фермерите следва да подават заявленията си, без да ги приключват, в Общинските служби по земеделие.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest