България

Допълва се тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Министерският съвет определи размера на таксата, която се събира от Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър на дружества с променлив капитал. Промяната се налага от факта, че действащата в момента тарифа не съдържа размер на дължимата държавна такса за разглеждане на заявление за вписване на обстоятелства относно дружествата с променлив капитал. Създаването на дружества от този нов вид беше прието от Народното събрание през м. юли 2023 г. със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.).

Таксата за заявление на хартиен носител ще бъде в размер на 110 лв., а за тези, подадени по електронен път – 55 лв.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest