Допълва се ПМС № 91/2001 г.

Правителството прие допълнение на ПМС № 91 от 9.04.2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Допълнението засяга Приложение № 2 от Постановлението, като в т. 11 по отношение на Беларус се създава нов абзац със следното съдържание: „Забележка: Забраните по т. 1 не засягат задълженията, произтичащи от договор или споразумение и/или предоставянето на помощ, необходима за поддръжката и безопасността на наличния капацитет в рамките на ЕС“.

Pin It on Pinterest