България

Допълнителните средства за увеличение на учителските заплати се отпускат вече втори месец от МФ към общините

Министърът на финансите Асен Василев изпрати писмо до кметовете на общините, в което се напомня, че вече втори месец на общините се предоставят средства за делегираните от държавата дейности.

Повод  за писмото са твърденията за недостиг на средства в общините за изплащане на увеличените заплати на учителите. Допълнителни средства за увеличение на учителските заплати са отпуснати към 5-ти август 2023 г., както и към 5-ти септември 2023 г. Министерството на финансите е предоставило завишените средства към общините чрез по-високи лимити за делегираните от държавата дейности в частта заплати за педагогическия състав.

С приемането на държавния бюджет за 2023 г. бяха осигурени допълнителни средства за увеличение на заплатите на учителите, така че да достигнат 125 % от средната работна заплата. Средствата се предоставят от държавата на общините ежемесечно, до 5-то число, при спазване на чл. 54 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Кметовете трябва да предприемат действия, за да стигнат допълнителните средства за по-високи заплати до директорите и учителите. Това е възможно още от 5-ти август насам, независимо дали общината е приела своя бюджет за 2023 г. или не. Задължение на кметовете е да насочат средствата за делегираните от държавата дейности към съответните институции и неизпълнението на това задължение е нарушение на бюджетната дисциплина.

В 7-дневен срок от получаване на средствата от централния бюджет, първостепенните разпоредители с бюджет, включително общините, трябва да ги предоставят на училищата, на детските градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие. Общините предоставят средствата на съответните структури по функции. Например 392,4 млн. лв. са отпуснати за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал с 15 на сто със задна дата, считано от 1 януари 2023 г. Осигурени са и средствата за социалните услуги по стандарти, включително месечна помощ за деца, която е увеличена на 90 лв.

Всички стандарти за делегираните от държавата дейности са определени и актуализирани с Решение № 337 на Министерския съвет от 2023 г. Нарушение на бюджетната дисциплина е неизпълнението на §2 от допълнителните разпоредби към Закона за публичните финанси, на закона за държавния бюджет за съответната година, на законите за бюджетите на социалноосигурителните фондове, на Закона за държавния дълг и на Закона за общинския дълг, на нормативните и други актове, приети или издадени на основание на тези закони, както и на указанията на министъра на финансите по Закона за публичните финанси и по закона за държавния бюджет за съответната година.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest