До 31 март може да подадете заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

В съответствие с указанията на Централната избирателна комисия избирателите, поставени под задължителна карантина или в изолация, могат да подадат Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в срок до 17.30 часа на 31 март 2021 г.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено до Община Габрово от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– заявление, подадено на електронната поща на Община Габрово izbori@gabrovo.bg без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

След проверка от страна на Общинска администрация в Единния информационен портал – COVID 19, заявителят ще получи обратна информация относно включването му за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Pin It on Pinterest