ДАЕУ е определена за национален координационен център за целите на европейски регламент касаещ киберсигурността

Със свое решение правителството определи Държавна агенция „Електронно управление“ за национален координационен център за целите на Регламент (ЕС) 2021/887 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година.

Решението бе взето с оглед изпълнението на европейското законодателство в областта на киберсигурността.

На 28 юли 2021 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2021 /887 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и на мрежа от национални координационни центрове. С него се цели Европейският съюз да запази и развие технологичния и промишления капацитет в областта на киберсигурността, необходим за укрепване на доверието и сигурността, включително поверителността, целостта и достъпността на данните в цифровия единен пазар. Регламентът задължава всяка държава членка да определи национален координационен център, който да отговаря на уредените в Преамбюла на Регламента задължителни критерии.

С определянето на Държавна агенция „Електронно управление“ за национален координационен център ще се създадат възможности за развиване на способностите и уменията, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност. По този начин ще се осигури ефективното прилагане на европейското законодателство и ще се гарантират високи стандарти и устойчивост в областта на киберсигурността.

Pin It on Pinterest