Българско висше училище е участник в мегапроект за подкрепа на прехода към устойчива Европа

Висше училище по телекомуникации и пощи е единственото българско висше
училище, което наред с още 15 партньора от 11 държави се включва в
мегапроекта „COST-EFFECTIVE CITIZEN ENGAGEMENT TO SUPPORT TRANSITION TO
A SUSTAINABLE AND RESILIENT EUROPE“- (Ангажимент на граждани в подкрепа
на прехода към устойчива и гъвкава Европа – бел. пр.)  –  GreENgage, по
програма Хоризонт 2020.

Проектът предлага иновативен начин да привлече вниманието на голям брой
граждани към предизвикателствата, спешността и решенията на екологичния
и климатичен преход, предоставяйки нови екологични знания, повишавайки
екологичната грамотност и подпомагайки промяната в поведението – три
ключови елемента за ефективното изпълнение на амбициите на „Зелената
сделка“. Тези цели са тясно свързани с плана за устойчивост на нашата
собствена организация и настоящите ни усилия да подкрепим прехода към
по-зелена Европа.

Висшето училище по телекомуникации и пощи е избрано за партньор от
България поради факта, че през последната година то се утвърди в
европейското образователно пространство като най-бързо развиващото се
иновативно висше училище и като единственото висше училище, член на
Eurashe – най-престижната европейска асоциация на институциите във
висшето образование със седалище в Брюксел.

Предвиденият бюджет за българския партньор е 200 000 евро, а общият
бюджет на проекта е 3 милиона евро. Мегапроектът ще се реализира в
рамките на 4 години и се очаква да има принадена стойност не само за
българския научен и образователен потенциал, но и реален принос в
развитието на устойчив континент, посредством даването на възможност на
гражданите да действат по отношение на изменението на климата, за
устойчиво развитие и опазване на околната среда чрез образование, наука,
инициативи за наблюдение и гражданска ангажираност.

Конкретните ползи на програмата за гражданите на Европа ще се проявяват
в следващите 4 години.

Pin It on Pinterest