Българска делегация участва в Парламентарната асамблея по франкофония

Делегацията на 44-ото Народно събрание в Парламентарната асамблея по франкофония (ПАФ) прие декларация по повод Международния ден на Франкофонията – 20 март и 50-ата годишнина създаването на първата междуправителствена структура на Франкофонията.

В документа българските парламентаристи заявяват подкрепата си за дейността на Международната организация на Франкофонията и своята ангажираност за постигане на нейните приоритетни цели.

ДЕКЛАРАЦИЯ

на делегацията на 44-то Народно събрание на Република България в Парламентарната асамблея по франкофония по повод Международния ден и 50-годишнината на Франкофонията


Делегацията на 44-то Народно събрание на Република България в Парламентарната асамблея по франкофония,

Като приветства 50-годишнината от създаването, на 20 март 1970 г., на първата междуправителствена структура на Франкофонията – Агенцията за културно и техническо сътрудничество, прераснала в сегашната Международна организация на Франкофонията, която днес обединява 88 правителства от всички континенти: 54 пълноправни и 7 асоциирани членове, както и 27 наблюдатели,

Като отчита активното сътрудничество на България в рамките на Франкофонията, установено с присъединяването на страната през 1991 г.;

Като подчертава дълбоката връзка на нашия народ с универсалните ценности, които са споделени ценности във Франкофонията и посветени на идеалите на хуманизма – на идеала за един свят, в който различните култури взаимно се обогатяват и съжителстват в хармония, в мир и в солидарност;

Като се позовава на плодотворната дейност в тази насока на Парламентарната асамблея на Франкофонията, в която участва Делегация на Народното събрание,

Декларира подкрепата си за дейността на Международната организация на Франкофонията, насочена към:

Съхраняване на културното и езиково многообразие. Развитие на диалога между културите. Разпространение и достъп до познание на френски език.

Насърчаване на демократичното управление, правовата държава и спазване на правата на човека. Консолидиране на международния мир и сигурност.

Подкрепа за широко и качествено образование като средство за социална интеграция. Развитие на науката и висшето образование. Взаимно опознаване, толерантност и солидарност чрез диалог, култура и спорт.

Поддръжка за постигане на Целите на устойчивото развитие и при структурните преходи в икономиката, енергетиката, дигитализацията и опазването на околната среда.

Pin It on Pinterest