България прие Национален план за действие относно жените, мира и сигурността

Министерският съвет прие Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020-2025 г.

В документа са разписани дейностите, които следва да бъдат реализирани за конкретния период, отговорните органи, източниците на финансиране и сроковете за изпълнение на тези дейности, както и индикаторите за изпълнението им. В проекта са предложени институционални и организационни мерки, мерки за обучение и квалификация, мерки за защита, възстановяване и реинтеграция, мерки за популяризиране на темата.

Насърчаването на ефективното участие на жените в усилията за постигане на мир е приоритет за ООН, формулиран чрез единодушното приемане на резолюция 1325 относно жените, мира и сигурността от Съвета за сигурност на ООН на 31 октомври 2000 г. Това е първият международен документ, който свързва пряко ролята на жените в процесите на предотвратяване и разрешаване на конфликти и изграждане на мира.

България като съавтор на тази Резолюция придава приоритетно значение на въпросите, свързани с равнопоставеността на половете във всички области на обществено-политическия, икономическия и социалния живот, в това число и в общите усилия на национално и международно равнище в полза на изграждането и укрепването на международния мир и сигурност.

Република България е 83-тата държава-членка на ООН, която разработи такъв документ, изхождайки от активната си политика в сферата на правата на човека. Този документ допълва усилията в национален аспект за овластяването на жените и тяхната по-активна роля по въпросите на мира и сигурността.

Pin It on Pinterest