България

Апортират се движими вещи – частна държавна собственост в капитала на държавни лечебни заведения

Министерският съвет прие Решение за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала.

Активите, предмет на непаричната вноска (медицинска апаратура), са придобити в резултат на изпълнение на Предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014г.

Основна цел на проекта, чийто бенефициент е Министерство на здравеопазването, е да допринесе за намаляването на броя деца с вродени заболявания и намаляването на детската смъртност в страната. Дейностите на проекта са свързани със закупуване и доставка на оборудване за пренатална диагностика и неонатологични грижи, както и провеждане на обучение по фетална морфология на 100 медицински специалисти. В изпълнение на проекта Министерство на здравеопазването закупи и достави 378 високотехнологични медицински апарата в 30 държавни лечебни заведения.

Доставената апаратура има статут на вещи – частна държавна собственост и съгласно чл. 43 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, може да се апортира в капитала на едноличните търговски дружества с държавно участие, както и на тези със смесено държавно и общинско участие, като това ще осигури устойчивост на проекта и ще гарантира максимални ползи за целевите групи и полагаща се грижа за съхраняване и поддържане в техническа изправност и използваемост на апаратурата.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest