България

Актуализирани са Списъкът на продуктите, свързани с отбраната и Списъкът на изделията и технологиите с двойна употреба

Правителството прие Постановление за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.

Списъкът на продуктите, свързани с отбраната и Списъкът на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос е необходимо да се актуализират, с цел да се осигури изпълнение на поетите от страната ни международни задължения. Практика в ЕС и в националните законодателства на държавите членки е да се публикуват пълните списъци на продуктите, свързани с отбраната и на изделията и технологиите с двойна употреба, които се контролират на национално ниво, а не само направените изменения и допълнения. Това се прави с цел избягване на непълното изписване на контролираните изделия и неправилното тълкуване на свързаните с тях текстове, както от бизнеса така и от страна на контролните органи.

В Списъка на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос са отразени и приетите промени в съответните списъци на международните режими за експортен контрол.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest