България

Акад. Красимир Атанасов е предложен за удостояване с Орден „Стара планина“ за приноса му за изкуствения интелект и информатиката

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да удостои акад. Красимир Атанасов с орден „Стара планина“- първа степен (без лента и без мечове) за неговите значителни научни успехи и приноси в областите на изкуствения интелект, информатиката и математиката и във връзка със 70-годишния му юбилей.

Красимир Атанасов е роден на 23 март 1954 г. в Бургас. Завършва Физикоматематическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1978 г. и постъпва на работа в Изчислителния център на Физическия институт на Българската академия на науките (БАН). От 1998 г. е професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН, през 2012 г. е избран за член-кореспондент, а от 2021 г. е и академик. От 2014 г. акад. Атанасов е председател на Научния съвет на института.

В началото на 80-те години на миналия век акад. Атанасов в няколко самостоятелни статии последователно дефинира три нови понятия: ,,Обобщена мрежа“, „Интуиционистки размито множество“ и „Индексирана матрица“, а през следващите години в над 1000 публикации и 34 монографии, издадени у нас и в чужбина, той полага основите на техните теории и приложенията им в различни области на науката и практиката.

По разработените от акад. Атанасов теории се работи в редица научни центрове в държави като Белгия, Германия, Великобритания, Полша, Италия, Испания, Русия, Китай, Австралия, САЩ, Южна Корея и др., в които са защитени дисертации в тези научни области. През 2014 г. акад. Атанасов съвместно с други автори предлага още едно понятие – ,,Интеркритериален анализ“, което вече се използва като нов компонент на изкуствения интелект и намира приложения в биологията и медицината, екологията, икономиката, химията и фармацията.

Акад. Атанасов е дългогодишен преподавател по различни дисциплини в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаския свободен университет, Софийския университет, Техническия университет- София и Нов български университет. Носител е на наградата „Питагор“ за утвърден учен в областта на Технически науки за 2013 г. и на почетен знак на Президента за 2021 г. за изключителен научен и приложен принос.

В последните три издания на Станфордската класация за цялостно кариерно развитие на учените той заема първо място сред учените от България и е в първите 2% учени в света.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest