28 април- Международен ден на загиналите при трудови злополуки

По оперативни  данни на НСИ през 2020 г. за страната са установени 2309 бр. трудови злополуки, от тях 858 станали с жени.

През годината са регистрирани 89 бр. смъртни трудови злополуки и 5 трудови злополуки, довели до инвалидност.

Като сравнение с данните за 2019 година са установени 2731 бр. трудови злополуки, от тях 1082 са станали с жени, регистрирани са 89 бр. смъртни трудови злополуки и 14 трудови злополуки, довели до инвалидност.

Това става ясно от статистическите данни на Националния осигурителен институт (НОИ).

Като извод може да се изведе следното: В годината на пандемия от COVID-19 има значително намаляване на броя регистрирани трудови злополуки- 422 по- малко, намалява и относителния дял на злополуките с жени. За съжаление, се запазва броя на смъртните трудови злополуки- 89 , но значително е намалял броят на трудовите злополуки, довели до инвалидност-9 по-малко.

Данни за област Стара Загора:

Статистиката за област Стара Загора показва, че през предходната 2020г. трудовите злополуки са 95 бр., от тях 23 са жени, 4 бр. са смъртните случаи, регистрираните трудови злополуки, довели до инвалидност са 1 бр. За сравнение с 2019г. трудовите злополуки са 120 бр., от тях 32 са жени, 6 бр. смъртните трудови злополуки и няма регистрирани трудови злополуки, довели до инвалидност.

4 – те смъртни злополуки са в секторите:

*1 бр Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

*1 бр. Горско стопанство

*1 бр. Производство на хранителни продукти

*1 бр. Производство на изделия от други неметални минерални суровини

Оперативната информация за трудовите злополуки сочи, че икономическите дейности с най-голям брой трудови злополуки през 2020г. са:

-добив на въглища с 26 злополуки с 1872 календарни дни загуба;

-производство на метални изделия – 20 бр. злополуки с 1282 календарни дни загуба.

Изводът от данните е, че секторът „Добив на въглища“ традиционно остава с най-голям брой трудови злополуки за региона. Най- честите причини за трудовите злополуки в икономическа дейност по КИД 05.20 „Добив на кафяви и лигнитни въглища“ са в резултат на неправилно използване на работното оборудване, подхлъзване и падане в резултат на недобро състояние на пешеходните маршрути при лоши метеорологични условия, неспазване от страна на пострадалите на разписаните правила и инструкции за безопасна работа при съответните трудови дейности и др.

В другата икономическа дейност с най- голям брой трудови злополуки за 2020г. „Производство на въоражение и боеприпаси“, най- честите причини довели до трудови злополуки са- неизползване на осигурените лични предпазни средства, навлизане на работника в опасната зона след стартиране на производствен процес от самия него, вероятно неправилно складиране на взривни вещества.

Налага се мнението,че дейностите по осигуряване на здраве и безопасност при работа в голяма част от предприятията, особено в малките и средните, се възприемат предимно като задължение, наложено от закона. През 2020г. обаче, новопоявилата се пандемия COVID- 19 постави нови предизвикателства пред работодателите. Акцент при контролната дейност беше спазването на противоепидемични мерки, актуализацията на оценката на риска в резултат на нововъзникналия риск от заразяване с коронавирус и мерките, предприети от работодателите за ограничаване и намаляване на разпространението му, осигуряването на дизинфектанти и лични предпазни средства и контролът от страна на работодателите за използването им от работещите по време на работа, провеждане и документиране на извънреден инструктаж на работниците и служителите.

Pin It on Pinterest